Údaje o adoptovanom kvetináči:
Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytujem občianskemu združeniu SOCIÁLNY PREŠOV (ďalej len "SOCIÁLNY PREŠOV, o.z."), súhlas so spracovaním osobných údajov a ich poskytovaním inej osobe, a to na propagačné účely a pri všetkých úkonoch súvisiacich so zabezpečením projektu „Adoptuj si kvetináč“ (ďalej aj ako "súhlas").
Súhlas udeľujem občianskemu združeniu SOCIÁLNY PREŠOV na dobu 2 roky, ktorý môžem kedykoľvek odvolať. Vyhlasujem, že som bol poučený o  svojich právach ako dotknutej osoby a bol som informovaný v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. zákona.
Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z..