Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

V pomáhajúcich profesiách sa supervízia etablovala ako metóda kontinuálneho zvyšovania profesionálnej kompetencie pomáhajúcich pracovníkov, ktorá vedie pracovníkov k samostatnému vykonávaniu profesie, chráni klientov pred nekompetentnými a potenciálne škodlivými intervenciami a súčasne chráni status profesie ako takej.

Hlavnými cieľmi supervízie v pomáhajúcich profesiách sú:

 • verifikácia správnosti svojich postupov pri práci s klientom,
 • rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom,
 • korigovanie neefektívnych postupov,
 • prevencia poškodzovania klientov pracovníkom,
 • učenie sa a zbieranie skúsenosti,
 • psychohygiena a podpora.

Ďalšími, nemenej dôležitými cieľmi sú: pravidelné poskytovanie priestoru k reflexii obsahu a procesu práce pracovníka; získavanie spätnej väzby ohľadne obsahu a procesu práce; vytváranie priestoru na vyjadrenie osobnej nepohody, straty záujmu, prenosu i protiprenosu, ktorý práca mohla u pracovníka vyvolať; pomoc pri efektívnejšom plánovaní a využívaní osobných a profesionálnych zdrojov pracovníka, zaisťovanie kontroly práce a i.

Dňa 11. novembra 2015 prijal Parlament Slovenskej republiky novelu č. 345/2015 Z.z. zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z., ktorou sa okrem iného formalizuje vykonávanie supervízie v sociálnych službách.
Spomínaná novela okrem iného hovorí o tom, že poskytovanie supervízie raz ročne stačí na to, aby sa naplnil najvyšší štandard kvality poskytovania vybraných sociálnych služieb – konkrétne sa jedná o služby:

 • § 19 Sociálne poradenstvo
 • § 21 Sociálna rehabilitácia
 • § 23b Stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím
 • § 24a Terénna sociálna služba krízovej intervencie
 • § 24b Nízkoprahové denné centrum
 • § 24c Integračné centrum
 • § 24d Komunitné centrum
 • § 25 Nocľaháreň
 • § 26 Útulok
 • § 27 Domov na polceste
 • § 28 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
 • § 29 Zariadenie núdzového bývania
 • § 31 Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
 • § 32 Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
 • § 33 Služba včasnej intervencie
 • § 34 Zariadenie podporovaného bývania
 • § 35 Zariadenie pre seniorov
 • § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby
 • § 37 Rehabilitačné stredisko
 • § 38 Domov sociálnych služieb
 • § 39 Špecializované zariadenie
 • § 40 Denný stacionár
 • § 41 Opatrovateľská služba
 • § 52 Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 • § 55 Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
 • § 56 Denné centrum
 • § 57 Podpora samostatného bývania

Kritérium 3.4: Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby (viď príloha spomínaného zákona, s.137) hovorí v časti štandard o tom, že „… supervízia je pravidelne poskytovaná….“. Význam slova „pravidelne“ znamená opakovane v rovnakých intervaloch. V ďalšom texte však na s.138 danej prílohy zákona nachádzame text „… Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje prostredníctvom inej osoby pravidelnú externú supervíziu organizácie minimálne raz ročne…“ . Použitie týchto dvoch pojmov (pravidelne a minimálne raz ročne) sa navzájom vylučuje a pôsobí ako alogizmus.

V texte ďalej, na s.138 sú indikátory s nulovou hodnotou formulované ako „… poskytovateľ sociálnej služby nemá vypracovaný plán supervízie….“ . Príslušný zákon ukladá povinnosť organizácií mať vypracovaný plán supervízie a teda nemôže vo svojej prílohe formulovať aj alternatívu nabádajúcu k porušovaniu zákona (hoci aj s nulovou hodnotou).

Úplné znenie novelizovaného zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách si môžete pozrieť, prípadne aj stiahnuť na nasledujúcej stránke:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20151215

Touto cestou Vás chceme poprosiť o vyjadrenie Vášho názoru na schválené znenie zákona v súvislosti s hodnotením podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby – kritérium 3.4: Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby. Je pre nás dôležité poznať Váš názor a Vaše potreby ohľadom zabezpečenia supervízie a jej frekvencie na Vašom pracovisku.
Keď z Vašich odpovedí vyhodnotíme potrebu vyššej frekvencie supervízie ako stanovuje prijatá novela zákona č. 448/2008 Z.z., radi podnikneme v spolupráci s profesijnou radou komory kroky, súvisiace so zmenou zákona v tejto oblasti, aby sme chránili status a kvalitu výkonu sociálnej práce na Slovensku.

Prosíme, svoj názor vyjadrite v dotazníku, spracovanom na nasledujúcom linku.
http://goo.gl/forms/cK3RS7aeG7

Ďakujeme.


(Zdroj: http://socialnapraca.sk/infoservis/clanky-a-informacie/
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:240192
Včera:79
Dnes:42