Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Podujatie Dobročinný trh 2015 - Darujme si výnimočnosť sa konalo 4. júna 2015 v Prešove, v rámci Prešovského trojičného jarmoku. Organizátorom podujatia bolo OZ TOLAMIR v spolupráci s partnermi SOCIÁLNY PREŠOV, o.z. a Park kultúry a oddychu v Prešove.

Hlavným cieľom bolo vytvorenie priaznivých podmienok pre zosieťovanie mimovládnych organizácií, chránených pracovísk a ďalších subjektov nielen z Prešovského a Košického kraja. Súčasťou bola prezentácia organizácií, ich výrobkov a prehliadka záujmovo - kultúrnej činnosti.

Celé podujatie bolo rozdelené na dva súvisiace a vzájomne sa doplňujúce bloky.
Prvý blok - Prezentácia činností a prezentácia výrobkov vyrobených v rámci terapeutických činností jednotlivých organizácií, MVO a chránených dielní prebiehala v historickej sále PKO Prešov v čase od 11.00 do 17.00 hodiny. Zúčastnilo sa jej 42 organizácií a to nielen z Prešova, ale aj z Vranova nad Topľou, Lipan, Giraltoviec, Kežmarku, Medzilaboriec, Bratislavy a zo Sabinova.
Prezentujúce sa organizácie mali vyčlenený priestor na prípravu a inštaláciu informačných materiálov a ponúkaných predmetov, či výrobkov vyrobených v rámci terapeutických činností klientmi daných zariadení. Každá zúčastnená organizácia mala zároveň vopred pridelený čas na predstavenie svojej činnosti osobne na pódiu pomocou pripravených prezentácií. Celé prezentačné bloky prebiehali pravidelne, aby bola informovaná čo najširšia verejnosť, ktorá sa zúčastnila Dobročinného trhu 2015 - Darujme si výnimočnosť.

Samotný prvý blok otvorila hlavná koordinátorka podujatia Mgr. Renáta Kuková z OZ TOLAMIR a pozvanie prijali aj hostia: primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, poslanci mestského zastupiteľstva Mgr. Janette Langová a Mgr. Martin Matejka, MBA.

Krátkym kultúrnym programom pozdravili prítomných blokom Šarišských spevom klienti a zamestnanci ZpS Harmónia, Prešov - Cemjata, deti DFS Lupienok pri MŠ Zemplínska 2 v Prešove a mažoretkový klub Flowers Prešov. Na tomto podujatí sa mimovládne organizácie pôsobiace na území mesta Prešov ako aj kraja, zapojili, aby umožnili verejnosti bližšie spoznať nielen pomáhajúce organizácie, ale aj tie, ktoré sa venujú vzdelávaniu, osvete a podporným skupinám. Práve tu mohli návštevníci vidieť a kúpiť si výrobky ľudí z chránených dielní a mimovládnych organizácií. Ich kúpou potešili nielen seba, ale zároveň prispeli k udržateľnosti zariadení, ktoré pomáhajú handicapovaným klientom.
Slovom celé podujatie sprevádzal Mgr. art. Daniel Straka. Návštevnosť priamo v PKO bola vysoká, zaevidovaných návštevníkov na prezenčných listinách bolo vyše 300. Konečné čísla boli omnoho vyššie, vzhľadom na to, že nebolo možné monitorovať počas celého podujatia návštevnosť.

Druhý blok – bola prezentácia záujmovo-kultúrnej činnosti a predstavenie jednotlivých organizácií, MVO, chránených dielní krátkymi kultúrnymi blokmi, ktorá sa uskutočnila na pódiu na Hlavnej ulici v Prešove od 13.00 do 15.30 hodiny.
Zúčastnilo sa ho 16 organizácií a prezentovalo sa viac ako 200 účinkujúcich.

Druhý blok otvoril predseda komisie bytovej a sociálnej PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. spolu s kolegom z mestského zastupiteľstva Mgr. Martinom Matejkom, MBA. 

Počas tohto bloku na pódiu prebiehal kultúrny program, o ktorý sa postarali účinkujúci s radov nepočujúcich, mentálne postihnutých, deti s Downovým syndrómom, deti z detského domova seniori, zdravotne postihnuté deti a dospelí. Cieľom tohto bloku bola propagácia inštitúcií venujúcich sa zraniteľným cieľovým skupinám obyvateľstva, zvyšovanie občianskej zaangažovanosti v kontexte ich zviditeľnenia, so zameraním sa na koexistenciu majoritnej spoločnosti a zdravotnej hendikepovanej minority.
Súčasťou podujatia boli sprievodné aktivity, ukážky prvej pomoci, ktoré predvádzal Červený kríž - územný spolok Prešov a zároveň mal zdravotný dohľad nad celým podujatím. Exhibičné ukážky paralympijského športu boccia malo v réžii OZ ZOM Prešov.

Záver bol venovaný prekvapeniu, ktoré pripravili organizátori v spolupráci s Nadáciou ECO TEXTIL - Od Vás pre Vás, ktorá venovala 15 trojkoliek pre handicapovaných na rehabilitačné činnosti ako sponzorský dar. Tieto boli rozdelené medzi osem zariadení.
Každý účinkujúci a každá zúčastnená organizácia si prevzala na tomto podujatí darčekové, upomienkové, reklamné predmety a minerálne vody. Rozdelené prezenty boli vyrobené výlučne na toto podujatie, prípadne nám ich venovali prešovské firmy a podniky ako sponzorskú výpomoc.

Celé podujatie sa nieslo základnou ideou “Darujme si výnimočnosť”. Tým, že návštevníci si výrobky kúpili a podporili talent a kreativitu, „darovali“ možnosť rozvíjať tvorivosť ľudí aj napriek handicapu, práve tak sme aspoň z časti pomohli pri odstraňovaní pracovnej či sociálnej izolácie, čím sa môže zvýšiť aj ich kvalita života. Zároveň sme poukázali na fakt, že ručne vyrobený produkt je unikát, ktorý vytvoril človek aj vďaka svojej „výnimočnosti” nevzdávať sa a premôcť svoje fyzické či psychické problémy.

Poďakovanie

Záznam z podujatia III. ročník Dobročinného trhu 2015 - Darujme si výnimočnosť
natočil a spracoval v krátkej reportáži Prešovskej lokálnej internetovej televízie tv7 Prešov p. Radomír Kreheľ.
Záznam nájdete na: http://tv7.sk/index.php/spravodajstvo-menu/mesto-spravodajstvo/525-dobrocinny-trh-2015

Ďakujeme všetkým sponzorom:

 • PKO Prešov – za poskytnutie priestorov a za technické zabezpečenie DT 2015
 • Nadácia ECO Textil – za venovanie 15 trojkoliek pre handicapovaných;
 • TIDE s.r.o., Prešov – za finačný príspevok;
 • VaV Akademy s.r.o., Prešov – za poskytnutie priestorov a za reklamné predmety;
 • mesto Prešov – za dotácia z MsÚ, odbor sociálnych služieb;
 • TANGRAM, a.s. Prešov- za finačný prípevok;
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov – za zdravotný dohľad a za zabezpečenie sprievodnej akcie - Poskytovanie prvej pomoci;
 • HARTMANN – RICO spol. s.r.o. – za reklamné predmety;
 • BRAKON – za finančný príspevok;
 • Klub podnikavých žien – za sladké perníčky;
 • ZpS Harmónia Prešov – Cemjata – za chutné cemjatské buchty;
 • Kaviarnička – za kávu pre návštevníkov DT 2015;
 • ArtDielo –za upomienkové predmety;
 • J.D. – Galéria J.L. – za sladkosti a pitný režim;
 • Pečiatky od Janky – reklamné predmety;
 • Reklamné predmety a tlač Olympia – za reklamné predmety;
 • HALO Taxi, s.r.o – za finančný dar;
 • Minerálna voda LUCKA – za pitný režim;
 • SpravbytKOMFORT, a.s. – za reklamné predmety;
 • Východoslovenský región, n.o. – za sladkosti;
 • Dobré zo Slovenska; Lekáreň Neptún; Internetová LEKÁREŇ.eu; Prestige...darované srdcom – za reklamné predmety a slaskosti;
 • ZpS Náruč Prešov – za chutné koláče;
 • ProArt studio – za tlač reklamných letákov;
 • FENIX – reklamná agentúra s.r.o. – za tlač letákov a banerov
 • Rádio Prešov, PIS Prešov, Život Prešova, Televízia tv7 – za mediálnu propagáciu DT 2015

Ďakujeme všetkým účinkujúcim a organizáciám, ktoré sa zúčastnili prehliadky záujmovo - umeleckej činnosti DT 2015:

 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Prešov
 • Zariadenie pre seniorov HARMÓNIA, Prešov – Cemjata
 • AKO DOMA, n.o., Prešov
 • Občianske združenie BARLIČKA, Prešov
 • DSS Volgogradská, Prešov
 • NEVÁHAJ, o.z., Kežmarok
 • ČLOVEK PRE ČLOVEKA, n.o., Prešov
 • DSS Sabinov
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Vranov n/T
 • Spojená škola, Matice slovenskej 11, Prešov
 • Mažoretkový klub FLOWERS
 • CSS Slnečný dom, Prešov
 • Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov
 • Detský domov, Prešov
 • AkSen Prešov
 • MŠ Zemplínska 2, Prešov, DFS Lupienok
 • Ďakujeme všetkým mimovládnym organizáciám, chráneným dielňam za prezentáciu činností a prezentáciu výrobkov vyrobených v rámci terapeutických činností , ktoré sa zúčastnili prezentačno – predajnej časti:
 • OZ TOLAMIR, Prešov
 • SOCIÁLNY PREŠOV, o.z., Prešov
 • RELEVANT, n.o., Prešov
 • Občianske združenie VÁNOK, Prešov
 • EMERKA - rodinné oddychové centrum, Prešov
 • Občianske združenie PODAJ ĎALEJ, Prešov
 • Klub podnikavých žien, Prešov
 • ZO Zväzu diabetikov Slovenska, Prešov
 • Zariadenie pre seniorov NÁRUČ, Prešov
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Prešov
 • Zariadenie pre seniorov HARMÓNIA, Prešov – Cemjata
 • Občianske združenie VENUŠE, Prešov
 • Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov, Prešov
 • AKO DOMA, n.o., Prešov
 • Občianske združenie BARLIČKA, Prešov
 • MabajEnergy, o.z., Prešov
 • DSS Volgogradská, Prešov
 • TROJLÍSTOK, n.o., Prešov
 • Domov sociálnych služieb Giraltovce
 • NEVÁHAJ, o.z., Kežmarok
 • ČLOVEK PRE ČLOVEKA, n.o., Prešov
 • Prešovské dobrovoľnícke centrum, Prešov
 • Záujmové združenie žien MyMamy, Prešov
 • ZOM, Prešov
 • DSS Sabinov
 • Občianske združenie MALÍČEK, Bratislava – Petržalka
 • Gréckokatolícka charita, Prešov
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Vranov n/T
 • Člověk v tísni, o.p.s., Slovensko
 • Spojená škola, Matice slovenskej 11, Prešov
 • MsÚ Prešov, Odbor sociálnych služieb
 • ZpS a DSS Medzilaborce
 • CSS Zátišie v Osadnom
 • Arcidiecézna charita, Lipany
 • ZDRAVMAT, s.r.o., chránená dielňa, Prešov
 • SČK, územný spolok Prešov
 • Združenie vojnových poškodencov a invalidov
 • DC Sabinovská, Prešov
 • DC Družba, Prešov
 • DC Jiráskova, Prešov
 • DC Popradská, Prešov
 • Umelecký rezbár Jaromír Ivanko-Macej

Ďakujeme za sprievodné akcie v rámci DT 2015:

 • SČK, územný spolok Prešov – za poskytnutie Prvej pomoci
 • ZOM Prešov za exhibičné ukážky paralympijského športu boccia.
 • Taktiež ďakujeme fotografom pánovi Vladovi Salzer a Petrovi Ilenčikovi.

Ďakujeme dobrovoľníckému tímu:
Gertrúda Trenčeniová, Peter Schmiedl, Ema Vasilčinová, Zuzana Vargová, Jakub Krompaský, Richard Ratica, Stella Szentpéteryová, Anita Sventeková, Martin Benko, Jozef Hradil, Mgr. Anežka Kuzmiaková, Mgr. Natália Geletková.

Veľké poďakovanie patrí môjmu organizačnému tímu, bez ktorých by som to sama určite nezvládla. Úprimne ďakujem patrí Mgr. Lucii Krivdovej, Mgr. Inge Doležalovej, Natálii Kukovej a skvelým dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli úspešne zabezpečiť a zorganizovať Dobročinný trh 2015 – Darujme si výnimočnosť.

ĎAKUJEM VŠETKÝM VÁM, KTORÍ STE UROBILI OBYČANÝ DEŇ DŇOM VÝNIMOČNÝM!

Hlavný koordinátor Mgr. Renáta Kuková

zverejnila: -rk-

 Fotogaléria Peter Ilenčík

Fotogaléria Vlado Salzer

Fotogaléria Inge Doležalová

Návštevnosť

Spolu:247064
Včera:19
Dnes:12