Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátorka mesta Ing. Andrea Turčanová 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční

 

dňa 29. júna 2015 (pondelok) so začiatkom o 09.00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015 o používaní a ochrane symbolov mesta Prešov a symbolov častí mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa určujú názvy nových ulíc a zmena názvu časti ulice v meste Prešov.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 69/1997 o použití a ochrane symbolov pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 88/1999 o riešení neplatičstva v mestských bytoch.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ
5. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
6. Správa z následných finančných kontrol vykonaných v roku 2014 (Technické služby mesta Prešov a. s. , MŠ Čapajevova a ZŠ Prostějovská).
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
7. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 2. polrok 2014.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
8. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 1. štvrťrok 2015.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2015.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
10. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2014.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
11. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov za rok 2014.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
12. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2014 a návrh finančného usporiadania.
Predkladá: Ing. Mária Rušinová, poverená riadením odboru ekonomiky a podnikania MsÚ
13. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. štvrťrok 2015.
Predkladá: Ing. Mária Rušinová, poverená riadením odboru ekonomiky a podnikania MsÚ
14. Návrh rozpočtového opatrenia č. 7.
Predkladá: Ing. Mária Rušinová, poverená riadením odboru ekonomiky a podnikania MsÚ
15. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
16. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
17. Návrh plánu investícií pre Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť na rok 2015.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
18. Návrh na prevzatie dlhu IPZ Prešov a. s. v likvidácii.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
19. Návrh na zmenu stanov akciových spoločností Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. s.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
20. Návrh na doplnenie zástupcov mesta do štatutárnych orgánov obchodných spoločností Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. s. a na zmenu určenia predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. s.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
21. Návrh na prerozdelenie dotácií v sociálnej oblasti v meste Prešov v roku 2015.
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ
22. Návrh na zmeny zriaďovacích listín škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
23. Prerokovanie upozornenia prokurátora podaného podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2001
Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Predkladá: Ing. Mária Rušinová, poverená riadením odboru ekonomiky a podnikania MsÚ
24. Informatívna správa o stave Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
25. Informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov so zameraním na jeho plnenie v lokalite nájomných bytov na ulici K Starej tehelni.
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ
26. Informatívna správa o zmene finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
27. Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva.
28. Rôzne.
29. Záver.

16.00 – 16.30 Vystúpenia obyvateľov mesta, po ňom nasleduje bod Rôzne.

(Zdfroj: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=24484)

Autor: PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD.
Zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:245683
Včera:22
Dnes:2