Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Bytová situácia v meste Prešov sa rieši. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo predložený návrh prenájmu mestských plôch na Bajkalskej ulici na výstavbu 60 nájomných bytov.

Mesto Prešov sa aktívne podieľa na riešení bytovej situácie obyvateľov mesta, a to zámerom výstavby nájomných bytových domov. S využitím štátnych prostriedkov plánuje mesto kúpou nájomných bytov prispieť k spokojnosti svojich obyvateľov, a tým výrazne zlepšiť možnosť získania bývania.

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová tým napĺňa ďalšiu zo svojich priorít. „Mesto musí a chce pomáhať mladým pri štarte do života,“ zdôrazňuje A. Turčanová, ktorá v tejto súvislosti vníma veľa obyvateľov, ktorí si nemôžu dovoliť klasické nájmy. Podľa jej slov tu bude preto zohľadnená aj výška nájomného.
Výstavba je plánovaná na Bajkalskej ulici. Z pôvodne vytipovaných 12 lokalít sa výber zúžil na dva pozemky vo vlastníctve mesta Prešov (lokalita Ul. Mirka Nešpora, lokalita Ul. Bajkalská). Nakoľko na Ul. Bajkalskej bol už v minulosti začatý proces výstavby nájomných bytov a táto lokalita je dopravne, technicky, plošne a priestorovo najviac vhodná pre takýto druh zástavby.
Za týmto účelom Mesto Prešov dnes MsZ dnes schválilo zámer prenajať pozemok o výmere cca 5 000 m2 v danej lokalite spôsobom obchodnej verejnej súťaže za schválených podmienok a vybrať najvhodnejší návrh na prenájom pozemku a výstavbu nájomných bytových domov. Ide o stavbu s minimálnym počtom 60 bytov bežného štandardu s priemernou podlahovou plochou do 60 m2 spĺňajúcich zákonmi stanovené kritériá.
Následne stavbu nájomných bytových domov a technickej vybavenosti bude realizovať víťazný účastník, ktorý vzíde z obchodnej verejnej súťaže v zmysle schválenej projektovej dokumentácie na vlastné náklady. Po kolaudácii v roku 2018 a schválení MsZ mesto nájomné bytové domy odkúpi za predpokladu, že obdrží na tento účel dotáciu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania za kúpnu cenu vo výške takto získaných finančných prostriedkov.
V súčasnosti mesto eviduje celkom 266 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Naposledy boli stavby na tento účel kolaudované v roku 2001 (K Starej Tehelni) a 2004 – 2006 (Sabinovská, Majakovského).

(Zdroj: http://presov.sk/portal/?c=12&id=24538)
Autor: PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD.
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:245688
Včera:22
Dnes:7