Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Dňa 21. septembra 2015 (pondelok) so začiatkom o 10:00 hod. sa uskutoční 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhu programu.

Program:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
2. Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva.
3. Návrh na zmenu Stanov akciových spoločností Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. a Technické služby mesta Prešov, a. s.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 87/1999 o ohlasovaní a dokladovaní zmien obsahu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 122/2003, ktorým sa určujú niektoré podmienky užívania bytových domov na území mesta.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ
5. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
6. Správa o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
7. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2015.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ
8. Informácia o implementácii projektu s názvom „Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, 080 01 Prešov".
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
9. Informatívna správa o stave príprav na vznik Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Prešove.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 10.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ
11. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
13. Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
14. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta za I. polrok 2015.
Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru územného plánovania a stavebného úradu MsÚ
15. Informatívna správa o stave a realizácii pripravovaných a podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dotácie zo štátneho rozpočtu a z grantov Európskej únie.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
16. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
17. Návrh podmienok pre vstup Mesta Prešov do združenia právnických osôb – Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR – PSK).
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
18. Návrh na pričlenenie obce Tulčík do spoločného školského úradu mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
19. Informácia o zmene zriaďovacích listín škôl.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
20. Návrh na zmenu členov Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva a telesnej kultúry.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ
21. Rôzne.
22. Záver.

16.00 – 16.30 Vystúpenia obyvateľov mesta, po ňom nasleduje bod Rôzne.
Podľa § 12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú rokovania mestského zastupiteľstva zásadne verejné. Zároveň, primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová v zmysle citovaného zákona vyzýva k účasti na zasadnutí MsZ mesta Prešov jeho obyvateľov a tým využiť právo podieľať sa na samospráve mesta.

(Zdroj: http://presov.sk/portal/?c=12&id=24957)
Autor:PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová,PhD.
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:245689
Včera:22
Dnes:8