Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané
12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční
dňa 26. októbra 2015 (pondelok) so začiatkom o 13:00 h
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

N á v r h  p r o g r a m u :

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhu programu.
2. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2015, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
4. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 2. štvrťrok 2015.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
5. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2015.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
6. Správa o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
7. Návrh Plánu dopravnej obslužnosti a optimalizácie liniek MHD v meste Prešov.
Predkladá: Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ
8. Informatívna správa o pripravovaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 12.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ
10. Návrh na schválenie účasti mesta Prešov na realizácii výstavby tréningovej športovej haly na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
11. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
13. Informatívna správa z preverenia dodržiavania zmluvných podmienok dohodnutých v „Zmluve o nájme nehnuteľností“ medzi OZ Parkúr team Slavoj Prešov a mestom Prešov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
14. Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 124/2015 zo dňa 29.6.2015.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
15. Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 91/2015 zo dňa 13.5.2015.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ
16. Rôzne.
17. Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva.
18. Vystúpenia obyvateľov mesta od 16:00 h – 16:30 h, po ňom nasleduje diskusia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov k vystúpeniam obyvateľov mesta.
19. Záver.

(Zdroj: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=25254)
zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245582
Včera:52
Dnes:3