Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané
15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2016 (pondelok) so začiatkom o 09:00 hod.

N á v r h p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2013 o evidencii pamätihodností mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
4. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 177/2008 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
5. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 180/2008 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
6. Návrh Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
7. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov za rok 2015.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta
8. Správa o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta
9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
11. Výstavba nájomných bytov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
12. Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území mesta Prešov na rok 2016.
Predkladá: Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ
13. Návrh Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
14. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
15. Rôzne.
16. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
17. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16:00 h – 16:30 h, po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
18. Záver.
Podľa § 12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú rokovania mestského zastupiteľstva zásadne verejné. Zároveň, primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová v zmysle citovaného zákona vyzýva k účasti na zasadnutí MsZ mesta Prešov jeho obyvateľov a tým využiť právo podieľať sa na samospráve mesta.

(Zdroj: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=25675)
Autor: PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD.
zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245611
Včera:52
Dnes:32