Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Dňa 14. marca 2016 (pondelok) je zvolané 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční so začiatkom o 09.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

N á v r h p r o g r a m u :
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
2. Návrh Štatútu mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ
3. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
4. Správa o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
5. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 4. štvrťrok 2015.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta
6. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 179/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ
7. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
8. Návrh na schválenie použitia fondu rozvoja na zníženie straty, zníženia základného imania, zmeny Stanov a vyhotovenia úplného znenia Zakladateľskej listiny akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
9. Návrh na zmenu Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
10. Nehnuteľnosti vyňaté mestom Prešov z procesu predaja.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
11. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
13. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
14. Informatívna správa k návrhu plánu opráv a investícií predložených spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ
15. Informatívna správa o pripravovaných a podaných projektoch.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
16. Zámer mesta Prešov čerpať návratné zdroje financovania z Európskej investičnej banky.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ
17. Rôzne.
18. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
19. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
20. Záver.

Podľa § 12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú rokovania mestského zastupiteľstva zásadne verejné. Zároveň, primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová v zmysle citovaného zákona vyzýva k účasti na zasadnutí MsZ mesta Prešov jeho obyvateľov a tým využiť právo podieľať sa na samospráve mesta.

(Zdroj: http://presov.sk/portal/?c=12&id=25827)
Autor: PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD.
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:238140
Včera:44
Dnes:2