Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční

dňa 23. mája 2016 (pondelok) so začiatkom o 09.00 h

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

N á v r h p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

3. Správa o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

4. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2015 a návrh finančného usporiadania.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

6. Vyhodnotenie plnenia vecných a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2015.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

7. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2015.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

8. Návrh na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

11. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu mládežníckeho športu v meste Prešov v roku 2016.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

12. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2016.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

13. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

14. Rôzne.

15. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

16. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 h – 16.30 h, po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

17. Záver.

Podľa § 12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú rokovania mestského zastupiteľstva zásadne verejné. Zároveň, primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová v zmysle citovaného zákona vyzýva k účasti na zasadnutí MsZ mesta Prešov jeho obyvateľov a tým využiť právo podieľať sa na samospráve mesta.

Zdroj: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=26039
Autor: PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD.
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:241881
Včera:52
Dnes:1