Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané 23. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční
dňa 30. júna 2016 (štvrtok) so začiatkom o 13.00 h

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

NÁVRH PROGRAMU

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2015 a návrh finančného usporiadania.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

3. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

4. Návrh na poskytnutie dotácií na mestom Prešov podporované oblasti v roku 2016.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

5. Návrh Všeobecne záväzného nadradenia mesta Prešov č... . /2016 o nakladaní s odpadmi na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ

6. Rozvoj mesta Prešov -návrh zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Mestom Prešov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

7. Návrh Všeobecne záväzného nadradenia mesta Prešov č... . /2016 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

8. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov a navrhované priority a opatrerua Akčného plánu na roky 2016-2017.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

9. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v meste Prešov v roku 2016.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

10. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2016.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

12. Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. štvrťrok 2016.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

13. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

14. Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s majetkovou účasťou mesta Prešov a PSK.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

15. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2015 .
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

16. Návrh na schválenie investície spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

17. Návrh na schválerue majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

18. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako pripadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

19. Návrh na zmenu zriaďovateľa Základnej školy, Mukačevská I, 083 01 Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

20. Žiadosť o nadviazanie spolupráce s mestskou políciou a návrh Zmluvy o pôsobnosti Mestskej polície v Prešove na území obce Ľubotice.
Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, PhD. , náčelník Mestskej polície v Prešove

21. Harmonogram zasadnutí Mestskej rady v Prešove a Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na II. polrok 2016.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

22. Rôzne.

23. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

24. Záver.

Podľa § 12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú rokovania mestského zastupiteľstva zásadne verejné. Zároveň, primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová v zmysle citovaného zákona vyzýva k účasti na zasadnutí MsZ mesta Prešov jeho obyvateľov a tým využiť právo podieľať sa na samospráve mesta.

Zdroj: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=26152
Autor: PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD.
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:245422
Včera:25
Dnes:1