Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

ktoré sa uskutoční
dňa 24. augusta 2016 (streda) so začiatkom o 09.00 h
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

N á v r h p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Správa z kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

3. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

4. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

5. Návrh na zmenu uznesenia č. 303/2016 zo dňa 14.3.2016.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

6. Návrh na zriadenie zariadení sociálnych služieb − Útulok pre matky s deťmi, Bernolákova 17, Prešov, Denný stacionár Sabinovská 34, Prešov a Denný stacionár, Zemplínska 9, Prešov.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

7. Rôzne.

8. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

9. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 h – 16.30 h, po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

10. Záver.

Zdroj: http://www.presov.sk/oznamy/zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-mesta-presov.html
zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245426
Včera:25
Dnes:5