VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENOVIA,
VÁŽENÉ HOSŤUJÚCE ČLENKY, VÁŽENÍ HOSŤUJÚCI ČLENOVIA KOMORY

SRDEČNE VÁS POZÝVAM NA ZASADNUTIE SNEMU KOMORY, ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2016 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (Hrabovská cesta 1A, Aula PF KU).

Účastníci snemu budú mať:

• zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie, • preplatené cestovné náklady v hodnote cestovného lístka verejnou dopravou • preplatené náklady na ubytovanie v hodnote max. 15 € (platí pre tých, ktorí sa zúčastnia pripravovaného snemu aj kongresu, konaného 7.10.2016).

V zmysle rokovacieho poriadku komory, majú právo zúčastniť sa rokovanie snemu komory členovia komory aj hosťujúci členovia komory, a to bez možnosti zastupovania. Člen komory, ktorý sa nemôže rokovania snemu komory zúčastniť, je povinný vopred sa ospravedlniť.

Prosím, potvrďte svoju účasť / neúčasť a ospravedlnenie cez formulár do 25.9.2016.

https://goo.gl/forms/zUHUhGpNO6xt1MQs2 

V prílohe Vám prikladám plánovaný program rokovania snemu.

Bod rokovania snemu zameraný na aktualizáciu základných dokumentov komory (Štatút komory, Rokovací poriadok komory, Volebný poriadok komory, Hospodársky poriadok komory) bude zaradený iba pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov komory, ktorej súhlas je potrebný pre akékoľvek zmeny v týchto dokumentoch.

Teším sa na stretnutie s Vami a verím, že sa stretneme v čo najväčšom počte.

Mgr. Peter Kulifaj,
Predseda Slovenskej komory SP a ASP

pdfPozvánka

zverejnila: -rk-