Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční dňa 28. septembra 2016 (streda) so začiatkom o 09.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

N á v r h p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Správa z kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

3.Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ mesta Prešov za 2. štvrťrok 2016.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

4. Návrh Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov.
Predkladá: Ing.arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta

5. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2016.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 7.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

9. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta za I. polrok 2016.Predkladá: Ing.arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta

10. Návrh na vstup mesta za člena združenia Košice IT Valley, z.p.o.
Predkladá: Bc. Ján Vysocký, poverený riadením kancelárie primátorky

11. Návrh na pristúpenie mesta Prešov k iniciatíve „Dohovor primátorov a starostov“.
Predkladá: Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ

12. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Prešov.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

13. Zmena spoločenskej zmluvy FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

14. Rôzne.

15. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

16. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

17. Záver

Zdroj: http://www.presov.sk/oznamy/25-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-mesta-presov.html
zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245422
Včera:25
Dnes:1