Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční

dňa 9. novembra 2016 (streda) so začiatkom o 09.00 h
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

N á v r h p r o g r a m u :
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov.
Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta

3. Návrh VZN mesta Prešov č. .../2016 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

4. Návrh VZN mesta Prešov č. .../2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 9.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

6. Správa z kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

7. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2016.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

8. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

10. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

11. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

12. Rôzne.

13. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

14. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 h – 16.30 h po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

15. Záver.

Zdroj: http://www.presov.sk/oznamy/zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-mesta-presov-0.html
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:240309
Včera:28
Dnes:32