Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané 27. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

ktoré sa uskutoční
dňa 23. novembra 2016 (streda) so začiatkom o 09.00 h
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

N á v r h p r o g r a m u :
Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov
2. Návrh Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov
3. Rôzne
4. Záver

Zdroj: http://www.presov.sk/oznamy/zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-mesta-presov-mimoriadne.html
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:240302
Včera:28
Dnes:25