Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2016 (streda) so začiatkom o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

Návrh programu:

 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 7/2016.
  Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

 3. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
  Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

 4. Návrh na schválenie Plánu opráv, údržby a investícii pre nebytové priestory a stavby na rok 2017 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o.
  Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

 5. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
  Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

 6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 11.
  Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

 7. Správa z kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
  Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

 8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2017.
  Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

 9. Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ mesta Prešov za 3. štvrťrok 2016.
  Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

 10. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
  Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

 11. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
  Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

 12. Analýza obchodného vzťahu medzi TSmP, a. s. a ASSESSOR o. z. od roku 2006.
  Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

 13. Podmienky a spôsob likvidácie komunálnych odpadov v meste Prešov.
  Predkladá: PhDr. Martin Ďurišin, PhD., zástupca primátorky mesta

 14. Rôzne.

 15. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

 16. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

 17. Záver.

Zdroj:http://www.presov.sk/oznamy/28-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-mesta-presov.html
Zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:240304
Včera:28
Dnes:27