Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Január sa každoročne spája s podávaním daňových priznaní z nehnuteľností. Pre koho platí táto povinnosť a čo je potrebné pri jej vybavovaní?

„Dôležitou informáciou pre Prešovčanov je, že sadzby miestnych daní pre rok 2017 a poplatku za komunálne odpady sa nemenia a ostávajú na úrovni roku 2016,“ zdôraznila primátorka Andrea Turčanová.

Kedy mám povinnosť podať daňové priznanie?
Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť počas roka 2016 (predaj, darovanie, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.).
Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností však vzniká aj z dôvodu zmeny druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby.
Priznania k miestnym daniam na rok 2017 sa podávajú v termíne od 1.1.2017 do 31.1.2017.

V tejto lehote si daňovníci majú povinnosť uplatniť aj nárok na zníženie dane z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi (potvrdenie ÚPSVaR), zdravotného postihnutia (držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP/S, rozhodnutie ÚPSVa R), dovŕšenia 70 rokov veku k 1.1.2017.

Nezabúdajme na domácich miláčikov
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na jednotnom tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje,“ ktoré je k dispozícií na oddelení daní, poplatkov a podnikania MsÚ v Prešove, Jarková ul. č. 24, 1. poschodie, č. dv. 238, 239, resp. na internetovej stránke mesta, kde sú zverejnené všetky tlačivá a informácie, týkajúce sa miestnych daní na rok 2017.
http://www.presov.sk/dane-a-poplatky.html

Ako je to s komunálnym odpadom?
Pri poplatku za komunálne odpady, ak sa počet osôb nemenil a spôsob vyrubenia poplatku za celú domácnosť jednému poplatníkovi je zhodný s rokom 2016, nevyplýva poplatníkovi oznamovacia povinnosť.
Oznamovacia povinnosť poplatníka je pri zmenách oproti roku 2016. Taktiež, ak súčasťou spoločnej domácnosti sú dospelé osoby, resp. osoby rozvedené a pôvodný poplatník už nechce prevziať povinnosť poplatníka na rok 2017 platiť poplatok za celú domácnosť, uvedené skutočnosti je potrebné oznámiť správcovi dane, t.j. oddeleniu daní, poplatku a podnikania MsÚ v Prešove, Jarková ul. č. 24, 2.poschodie č. dv. 303 do 31.1.2017, t.j. pred vydaním rozhodnutia na rok 2017.

Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím na základe podaného oznámenia o zmenách pre zdaňovacie obdobie roku 2017. V prípade, že k zmenám skutočností dôjde počas kalendárneho roka, a to vznik (nový člen domácnosti) zánik (odsťahovanie, úmrtie), je poplatník povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali, to zn. aj v priebehu kalendárneho roka.

Rozhodnutia o vyrubení daní a poplatku budú daňovníkom doručené v priebehu mesiaca apríl a ich splatnosť bude určená v uvedenom rozhodnutí. Počet rozhodnutí, ktoré úrad vydal pri vyrubení daní v roku 2016 bol cca 31 000 ks, pri poplatku za komunálne odpady cca 33 000 ks.

Zdroj: http://www.presov.sk/oznamy/pre-koho-plati-povinnost-danoveho-priznania-z-nehnutelnosti.html
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245422
Včera:25
Dnes:1