Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Podľa § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční

dňa 24. mája 2017 (streda) so začiatkom o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.
Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

N á v r h p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o zrušení materskej školy a jej súčasti, centier voľného času, výdajnej školskej jedálni a strediska služieb školám.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o určení názvu ulice v meste Prešov.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

4. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

5. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 1. štvrťrok 2017.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/Z/2017.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

7. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2017.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

8. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2017.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

9. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v roku 2017.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

11. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

12. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

13. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

14. Rôzne

15. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva o 14.00 hod.

16. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

17. Záver

Zdroj: http://www.presov.sk/oznamy/zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-mesta-presov-3.html
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:241676
Včera:29
Dnes:37