Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Podľa § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční

dňa 28. jún 2017 (streda) so začiatkom o 13.00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

N á v r h  p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

3. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

4. Návrh dodatku č. 1 k Štatútu mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

5. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 531/2016 k návrhu Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov.
Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015.
Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta

7. Návrh Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov.
Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta

8. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.
Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta

9. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2016 a návrh finančného usporiadania.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/Z/2017.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

11. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolór mesta Prešov na 2. polrok 2017.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

13. Návrh na zriadenie nových sociálnych služieb.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

14. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

15. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

16. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2016.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

17. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2016.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

18. Analýza obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a. s. a ASSESSOR o. z. od roku 2006.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

21.Návrh na poskytnutie dotácií na mestom Prešov podporované oblasti v roku 2017.

20. Rôzne.

21. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

22. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

23. Záver.

Zdroj: http://www.presov.sk/oznamy/35-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-mesta-presov-.html
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245579
Včera:52
Dnes:0