Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční dňa 13. decembra 2017 (streda) so začiatkom o 09.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

3. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o dočasnom obmedzení zásobovania pitnou vodou, dočasnom zákaze užívania pitnej vody, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy a životného prostredia MsÚ

6. Návrh na schválenie plánu opráv, údržby pre nebytové priestory a stavby na rok 2018 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

7. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

8. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. − odkúpenie nehnuteľností a hnuteľných vecí v areáli na Ul. Jesennej.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/Z/2017.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

11. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

12. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za III. štvrťrok 2017.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

14. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

15. Rôzne.

16. 14.00 hod. – Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

17. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

18. Záver.

Zdroj: http://www.presov.sk/oznamy/zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-mesta-presov-7.html
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245579
Včera:52
Dnes:0