Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
Charta práv pacientov

Európska charta práv pacientov je dokument prijatý už v roku 2002, no o jej existencii vie široká verejnosť len málo a pacienti tým pádom ani nevedia, na čo majú právo. Obyčajne sú len pasívnymi prijímateľmi zdravotnej starostlivosti, a to aj keď sú s jej úrovňou alebo dostupnosťou nespokojní.

S cieľom poukázať na dôležitosť problematiky pacientskych práv, upriamiť pozornosť a vyvolať záujem širokej verejnosti o Európsku chartu práv pacientov vznikol Európsky deň práv pacientov, ktorý si pripomíname 18. apríla.
           Cieľom Európskeho dňa práv pacientov, ktorý bol vyhlásený v roku 2002, je poukázať na práva a povinnosti pacientov. S iniciatívou na vyhlásenie Európskeho dňa práv pacientov prišla európska sieť pacientskych organizácií - Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (Active Citizenship Network, ACN). Tá predniesla 15. novembra 2002 v Bruseli Európsku chartu práv pacientov a požiadala Európsku komisiu, aby uznala 18. apríl ako oficiálny Európsky deň práv pacientov.
Tento deň má zároveň byť aj príležitosťou, aby sa občania o svojich právach dozvedeli viac. Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (ACN) v roku 2002 vypracovalo Európsku chartu práv pacientov, ktorú tvorí - Preambulu a štyri časti:

  • v prvej časti sú zahrnuté základné práva,
  • v druhej časti je uvedených 14 základných práv pacienta,
  • v tretej časti sú sumarizované práva združení aktívne presadzujúcich občianske práva,
  • vo štvrtej časti je uvedená smernica na uplatňovanie charty.

Medzi práva pacienta je napríklad právo na prevenciu, právo na prístup k zdravotníckym službám, na informácie, právo vyjadriť súhlas, právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného prístupu, na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, na bezpečnosť, na predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti i právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby a ďalšie.
          Občania Slovenska majú svoje práva ako pacienti zakotvené v Charte práv pacientov v Slovenskej republike (SR). Prijala ju vláda SR 11. apríla 2001.

zdroj: zdravie.sk
health.gov.sk

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245527
Včera:49
Dnes:0