Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
monitoring sociálnych služieb

V období od 01.07. – 15.09.2013 bol v súlade so stanovenými strategickými prioritami a cieľmi na rok 2013 za Sekciu služieb občanom Mestského úradu v Prešove a Komunitným plánom sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov a navrhovaných priorít a opatrení Akčného plánu na roky 2014 – 2015 vykonaný prieskum – „Monitoring sociálnych služieb“.

Zámerom Mestského úradu v Prešove, sekcie služieb občanom, oddelenia sociálnych služieb bolo aj takouto formou predstaviť sociálne služby, ktoré mesto Prešov poskytuje. Monitoring bol vykonávaný prostredníctvom webovej stránky www.socialnypresov.sk a bol zameraný na tieto sociálne služby:

  • opatrovateľská služba,
  • prepravná služba,
  • požičovňa pomôcok,
  • monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

Súčasne mesto vykonalo prieskum aj medzi prijímateľmi sociálnych služieb a dotazníky boli osobne rozdané prijímateľom. Prieskum bol zameraný na tieto sociálne služby:

  • podporná sociálna služba poskytovaná v dennom centre a jedálni,
  • opatrovateľská služba,
  • prepravná služba.

Monitoringu sa zúčastnilo spolu 524 respondentov.
Naším cieľom bude vykonať takýto prieskum aj v budúcnosti, aby sme spoločne s naším partnerom OZ TOLAMIR mohli porovnať získané údaje.

Všetkým, ktorí sa zapojili do monitoringu opätovne ďakujeme a dúfame, že všetci, ktorí sa zapojili do monitoringu a aj Tí, ktorí si iba prečítali dotazník sú o poznanie múdrejší a orientovanejší v „sieti sociálnych služieb“.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Všeobecným cieľom organizovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby podľa niektorých odborníkov je zabezpečenie a ochrana sociálneho blaha, čiže určitej úrovne kvality života všetkých občanov. Vykonaním monitoringu boli predložené nasledovné návrhy a pripomienky:

Podpora poskytovania celodennej 24 hodinovej opatrovateľskej služby
– Mesto Prešov uzatvorilo zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s neziskovou organizáciou Relevant, so sídlom v Prešove. Uvedená organizácia za finančnej podpory mesta zabezpečuje službu nepretržite za úhradu.

Informovanie verejnosti o poskytovaní služby
– Mesto v II. polroku 2013 spracovalo informačné letáčiky, ktoré má k dispozícii na úrade, vo vlastných zariadeniach, na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, ale v spolupráci s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Prešove zabezpečilo distribúciu aj do nemocníc. Letáčiky boli rozdávané aj na akcii „Dobrý trh“. Zároveň uverejnilo článok o tejto službe na webovom portáli mesta www.presov.sk a www.socialnypresov.sk.

Privysoká cena za poskytovanie služby
– Cena za 1 hod. opatrovateľskej služby je stanovená podľa § 15 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta a v zmysle Príkazu primátora mesta Prešov č. 3/2013, Stanovenie výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života – opatrovateľská služba. V zmysle citovaných nariadení bude cena za službu opätovne prepočítaná na základe skutočných ekonomických nákladov v roku 2013. Vychádzajúc z uvedeného predpokladáme zmenu výšky úhrady od 1. marca budúceho roku.

Mesto súčasne vykonalo prieskum spokojnosti s poskytovaním služby u prijímateľov sociálnej služby a rozdalo 100 dotazníkov. Vrátilo sa 52 vyplnených dotazníkov. 45 opýtaných vyjadrilo maximálnu spokojnosť a 7 vyjadrilo spokojnosť.

Zároveň za účelom zvyšovania kvality poskytovanej sociálnej služby mesto začalo vykonávať kontrolu dodržiavania pracovnej doby (od 01.07. – 31.10.2013 bolo vykonaných 85 kontrol) a zároveň každá opatrovateľka je povinná vypracovať mesačný výkaz úkonov, ktorý je prijímateľ, resp. rodinný príslušník potvrdiť podpisom. Pre zvýšenie teoretickej i praktickej odbornosti opatrovateliek bolo v roku 2013 vykonaných 20 školení pre opatrovateľky.


DENNÉ CENTRUM

Podpora v rámci sociálnej siete funguje nielen na individuálnej, ale aj spoločenskej úrovni. Jednou z takejto posily je organizovanie činnosti pre skupiny v denných centrách. Vnímanie potrieb seniorov je z nášho pohľadu sociálnej práce veľmi dôležité. Zámerom prieskumu bolo vedieť nielen o chýbajúcich potrebách, ale aj o veciach pozitívnych, ktoré mesto môže rozvíjať.

Podstatným pre opýtaných bol dobrý kolektív, zmysluplné využívanie voľného času, spoločenská aktivita, posedenie pri hudbe...
Sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb pre skvalitnenie poskytovaných služieb v roku 2013 v denných centrách za účelom spojenia sa s okolím, pre zvýšenie gramotnosti a zručnosti v oblasti práce s počítačom zabezpečilo v spolupráci so Sekciou strategického rozvoja, oddelením školstva 4 ks PC.
Spevácke skupiny, ktoré pôsobia pri DC svojím vystúpením potešia nielen členov DC, ale vystupovali už v rôznych zariadeniach aj na námestí na akcii „Slovenský Liverpool“. Z tohto dôvodu, a aby boli „viac počuteľný“ a pre skvalitnenie usporiadaných akcií pre členov DC Sabinovská, Jiráskova a Popradská boli zakúpené reprosúpravy. Za účelom spríjemnenia a skvalitnenia prostredia pre členov DC bolo zakúpené interiérové vybavenie - nábytok, koberce do DC Jiráskova a Popradská.

 

SOCIÁLNA SLUŽBA V JEDÁLNI

Významnou súčasťou života jedinca nie je kvantitatívny, ale kvalitatívny jedálny lístok. Racionálne zloženie stravy predstavuje zdravý životný štýl. Zásady správneho stolovania je možné hodnotiť ako primeraný príjem energie, znížený príjem rafinovaných cukrov, tukov, soli a zvýšený príjem vláknin a vápnika. Vychádzajúc z uvedeného zámerom mesta bolo zistiť ako vnímajú službu v jedálni tí, ktorí ju využívajú.

Vyhodnotením monitoringu bolo zistené, že stravníci by uvítali pestrejšiu stravu a do denného menu by zaradili viac cestovinových, zeleninových a diétnych jedál (kuracie a morčacie mäso). K hlavným jedlám by mohli byť častejšie podávané zeleninové šaláty a kompóty. Stravníci preferujú hustejšie polievky a spestrili by ich výber o držkovú, drobkovú so zeleninou a hovädzí vývar. Do hlavného menu by tiež zaradili jedlá ako „tatarčené pirohy, zemiaky s acidofilným mliekom, azu po tatársky, karfiol ako mozoček a francúzske zemiaky“.
Respondenti najväčšie výhrady mali voči podávaným slaným polievkam, rozvareným resp. nedovareným zemiakom a niekoľkí z nich poukázali aj na malé porcie jedál.
Celkové vyhodnotenie monitoringu: u respondentov bola vyjadrená spokojnosť s kvalitou podávanej stravy ale zároveň poukázali na jednotvárnosť podávaných jedál a prijali by väčšiu pestrosť (častejšiu obmenu) podávaných jedál. Napriek malým nedostatkom sa klienti stravujú v jedálni radi a strava im chutí.
Vychádzajúc zo zistených skutočností mesto zaslalo v októbri list o vyhodnotení monitoringu, na ktorý reagovala majiteľka firmy VAPSTRA p. Martina Škerháková a v jej písomnom stanovisku zo dňa 25.10.2013 uviedla nasledovné:

  • do jedálneho lístka budú zaradené hustejšie polievky a ponuka bude obohatená o ďalšie polievky,
  • bude zaradené späť do jedálneho lístka viac cestovinových, zeleninových a diétnych jedál s častejšou ponukou kuracieho a morčacieho mäsa,
  • k spestreniu jedálneho lístka ponuka bude doplnená o tatarčené pirohy, azu po tatársky, karfiol ako mozoček a francúzske zemiaky.

Firma Vapstra nemá vedomosť o tom, že dochádza k pochybeniam z ich strany (podávanie slaných polievok, rozvarené, resp. nedovarené zemiaky a malé porcie jedla), ale situácia bude preverovaná a kontrolovaná a snahou firmy bude snažiť tieto nedostatky napraviť, predchádzať im a dôslednejšie pristupovať k príprave jedla.

SOCIÁLNA SLUŽBA – POŽIČOVŇA POMÔCOK

Vekové zmeny systému autoregulácie pohybov a srdcovo–cievneho systému podľa odborníkov obmedzujú pohybovú aktivitu a hypodynamika, ktorá sa vyvíja s vekom zdvojnásobuje vývin starnutia organizmu. Zachovanie telesnej zdatnosti patrí k pozitívnym faktorom dlhovekosti. V priebehu starnutia dochádza k poklesu výkonnosti, ale vekové obmedzenie neexistuje. Ideálnym spôsobom je byť v pohybe stále, ale často zdravotné problémy človeka môžu obmedziť v pohybe. Toto obmedzenie je možné zmierniť zdravotnými pomôckami a záujmom mesta bolo aj formou monitoringu oboznámiť občanov o možnosti bezplatného požičania pomôcok.

Monitoringom boli predložené návrhy od respondentov:

Pomôcky požičiavať aj relatívne "zdravým ľuďom", ktorí sú po operácií a potrebujú zdravotnú pomôcku len na určitý čas
- Mesto poskytuje zdravotné pomôcky bezplatne občanom mesta na základe písomnej žiadosti a na základe potvrdenia dokladom od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo posudkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove o odkázanosti na pomôcku. V praxi to znamená, že občan nemusí byť zdravotne postihnutý, ale napr. utrpel úraz (zlomenina, výron a p.) alebo je po operácii si môže zdravotnú pomôcku požičať na základe prepúšťacej správy z nemocnice alebo potvrdenia od obvodného lekára, z ktorých je zrejmé, že je odkázaný na pomôcku.

Propagácia sociálnej služby – požičiavanie pomôcok
– Mesto v II. polroku 2013 spracovalo informačné letáčiky, ktoré má k dispozícii na úrade, vo vlastných zariadeniach, na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, ale v spolupráci s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Prešove zabezpečilo distribúciu aj do nemocníc. Letáčiky boli rozdávané aj na akcii „Dobrý trh“. Zároveň uverejnilo článok o tejto službe na webovom portáli mesta www.presov.sk a www.socialnypresov.sk.

Nadviazanie spolupráce s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva
- Mesto vykonáva odborné prednášky na rôznych úrovniach, spolupracuje s Fakultou zdravotníctva v Prešove, s OZ TOLAMIR zriadilo webovú stránku www.socialnypresov.sk , na ktorom informuje o poskytovaných sociálnych službách a ďalších aktivitách, ktoré vykonáva. Zároveň mesto dalo bezplatne príležitosť organizáciám, ktoré v sociálnej oblasti pracujú, aby verejnosť informovali o vlastných aktivitách. Za účelom aj posilnenia orientácie v problematike sociálnej pomoci spracovalo projekt Aktívni seniori, atraktívne mesto, kde jednou z oblastí sú základy finančnej, právnej a sociálnej gramotnosti a komunikácia s úradmi verejnej správy. Mesto ma záujem o posilnenie vzťahov a ani spolupráca s ďalšími organizáciami sa nevylučuje.

Poskytovanie sociálnej služby - požičiavanie pomôcok len občanom mesta Prešov
- Mesto Prešov v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje službu v rozsahu svojej pôsobnosti. Zákon č. 369/1990 Zb. vymedzuje pôsobnosť obce. Z uvedeného dôvodu mesto poskytuje službu iba pre občanov mesta Prešov.

Za účelom zvýšenia dostupnosti služby Mestský úrad v Prešove, sekcia služieb občanov, oddelenie sociálnych služieb v máji 2013 zakúpil v hodnote 4 000,00 € tieto zdravotné pomôcky:

  • elektrický zdvihák pacienta so závesom 3 ks
  • elektrickú polohovateľnú posteľ              1 ks
  • otočnú vaňovú sedačku                          4 ks
  • chodítko s kolieskami – štvorkolka           1 ks
  • mechanický invalidný vozík                     1 ks

Zdravotné pomôcky nám tohto roku darovali aj občania nášho mesta:

  • invalidný vozík   1 ks
  • toaletná stolička 1 ks

Nadviazali sme kontakt so VšZP v Prešove, ktorá nám darovala zdravotné pomôcky:

  • invalidný vozík                             4 ks
  • chodítko s kolieskami – trojkolka  1 ks
  • chodítko s kolieskami – dvojkolka 2 ks
  • chodítko bez koliesok                   1 ks

 

MONITOROVANIE A SIGNALIZÁCIA POTREBY POMOCI

Pre seniora je dôležitý pocit istoty a bezpečia. Jednou z pomôcok je aj sociálna služba – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

Propagácia sociálnej služby – požičiavanie pomôcok
– Mesto v II. polroku 2013 spracovalo informačné letáčiky, ktoré má k dispozícii na úrade, vo vlastných zariadeniach, na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, ale v spolupráci s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Prešove zabezpečilo distribúciu aj do nemocníc. Letáčiky boli rozdávané aj na akcii „Dobrý trh“. Zároveň uverejnilo článok o tejto službe na webovom portáli mesta www.presov.sk a www.socialnypresov.sk.

Na skvalitnení sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa neustále pracuje v zmysle novouzatvorenej zmluvy so zabezpečovateľom domáceho tiesňového volania - ASSR. Poplatky za zapožičanie aparátu domáceho tiesňového volania ako aj poplatok za zapojenie a odpojenie sú plne hradené mestom Prešov aj naďalej. V prípade nedostatku vlastných aparátov domáceho tiesňového volania mesto Prešov zabezpečuje ich dostupnosť v spolupráci s ASSR v zmysle uzatvorenej zmluvy.

 

PREPRAVNÁ SLUŽBA

Účelom sociálnej služby – prepravnej služby je integrácia občanov s ŤZP do spoločnosti, čo znamená predovšetkým návštevy príbuzných, kín, divadiel, atď. v rámci celého územia SR. Monitoringom mesto preverilo informovanosť občanov o sociálnej službe a zároveň preverilo návrhy od občanov:

Pravdivé informácie na webovej stránke
- Dňa 1.10.2013 organizoval Mestský úrad v Prešove, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb za účasti všetkých troch prepravných služieb pracovné stretnutie, na ktorom sa dohodlo, že prepravné spoločnosti upravia svoj webový portál a zaktualizujú informácie o poskytovaní sociálnej služby. Zároveň poskytnú informácie o poskytovaní sociálnej služby – prepravnej služby počas víkendov a štátnych sviatkov.

Overovanie zneužívania služby
- Mesto si objednalo a dohodlo poskytovanie sociálnej služby – prepravnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Službu zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti ZOM Prešov, MabajEnergy Prešov a ÚS SČK Prešov. Mesto vykonalo kontrolu využitia finančných prostriedkov a zároveň preverilo, či sa sociálna služba poskytuje pre občanov mesta za zvýhodnených podmienok. Kontrolou bolo zistené, že sa služby poskytujú v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby.

Viac informácii o sociálnej službe
- Mesto v II. polroku 2013 spracovalo informačné letáčiky, ktoré má k dispozícii na úrade, vo vlastných zariadeniach, na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, ale v spolupráci s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Prešove zabezpečilo distribúciu aj do nemocníc. Letáčiky boli rozdávané aj na akcii „Dobrý trh“. Zároveň uverejnilo článok o tejto službe na webovom portáli mesta www.presov.sk a www.socialnypresov.sk.

Informácie poskytla PhDr. Jana Zakarovská,
vedúca referátu starostlivosti o seniorov a opatrovateľskej služby
zverejnila -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245647
Včera:39
Dnes:29