Kendice

 Prevádzkovateľ komunitného centra: Obec Kendice, Kendice 274, 082 01 vyhlasuje výberové konanie na

  1. jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC),
  2. jedno pracovné miesto/a pracovníka komunitného centra (PKC)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.4.2015 o 10:00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Kendiciach.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Obecný úrad Kendice, Kendice 274, 082 01. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (OPPRKC alebo PKC, príp. ich kombinácia).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.04.2015 do 15:00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Bližšie informácie o pracovných pozíciách a požiadavkách na uchádzačov môžete nájsť v priloženom súbore.