Kto ho môže dostávať a aké podmienky musí spĺňať?
Príspevok na dochádzanie za prácou sa vypláca najviac 6 mesiacov od nástupu do zamestnania.

Novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá je účinná od januára 2016, sa nedotýka príspevku na dochádzku za prácou (kedy nedochádza k zmene pobytu uchádzača), ale príspevku na presťahovanie za prácou, ktorý sa premenoval na príspevok na podporu mobility za prácou.

Uvedený príspevok sa poskytuje tomu, kto zmenil trvalý pobyt v súvislosti so získaním zamestnania a súčasne bol evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.

Príspevok na dochádzku za prácou :
Príspevok na dochádzku za prácou (ďalej len „príspevok na dochádzku“) poskytuje úrad na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu uvedeného v § 36 ods. 1 písm. a) ak o príspevok na dochádzku za prácou písomne požiada najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. Príspevok na dochádzku za prácou sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania.

Výška príspevku:
Výška príspevku na dochádzku je najviac 135 € mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca.

Vzdialenostné pásmo :
a) z miesta trvalého pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve, resp. do miesta výkonu zamestnania, ak toto miesto nie je rovnaké ako miesto výkonu zamestnania uvedené v pracovnej zmluve,
b) z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve, resp. do miesta výkonu zamestnania, ak toto miesto nie je rovnaké ako miesto výkonu zamestnania uvedené v pracovnej zmluve.

Po novom už nemusí dôjsť len k zmene trvalého pobytu, ale postačí aj nahlásenie prechodného pobytu, pričom minimálna vzdialenosť pôvodného a nového miesta pobytu sa zvýšila z 50 na 70 km.

Príspevok sa aj v tomto prípade vypláca najdlhšie 6 mesiacov a jeho výška je 80 % preukázaných mesačných výdavkov na bývanie, najviac však 250 eur. Ak došlo k presťahovaniu sa za zamestnaním, je pravda, že o príspevok po novom môže uchádzač požiadať, ak nie je z evidencie vyradený dlhšie ako 3 mesiace, namiesto pôvodných 12 mesiacov. Ak vám však ešte neuplynula lehota na podanie žiadosti podľa predchádzajúcej úpravy (t. j. 12 mesiacov od vyradenia z evidencie), môžete do jej uplynutia stále podať žiadosť. Avšak príspevok sa vám bude poskytovať podľa predošlej úpravy len jednorazovo ako úhrada časti preukázaných nákladov, najviac vo výške 1 327,76 eura.

Viac na: http://www.upsvar.sk/pd/sluzby-zamestnanosti/oddelenie-aktivnych-opatreni-trhu-prace-a-esf/prispevky-aktivnych-opatreni-trhu-prace/53-prispevok-na-dochadzku-za-pracou.html?page_id=478264
,
http://zivot.cas.sk/clanok/31034/prispevok-na-dochadzanie-za-pracou-kto-ho-moze-dostavat-a-ake-podmienky-musi-splnat?utm_source=cas.sk&utm_medium=zona-hp&utm_content=box-servis-hp&utm_campaign=cross

zverejnila: -rk-