Vďaka úspešnému projektu sa ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii v Prešove venujú viacerí zamestnanci. Mesto na projekt získa počas troch rokov jeho trvania celkovo 114 369,84€.

Práci s osobami v nepriaznivej sociálnej situácii sa od 1. apríla v prešovskom Komunitnom centre K Starej tehelni venujú ďalší traja zamestnanci. Mesto ich zamestnalo v rámci národného projektu Poskytovanie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Projekt potrvá do 30. júna 2019.
Mesto Prešov dostane na jeho realizáciu prostredníctvom transferu z Implementačnej agentúry MPSVR SR 114 369,84€, z toho 26 393,04€ tento rok. V rámci projektu budú pokryté mzdy zamestnancov, náklady na ich stravu, na kancelárske potreby, na administratívu a cestovné a tiež náklady na materiál pre prácu s cieľovou skupinou.
„Zámerom mesta je pomáhať tým, ktorí sa ocitajú v zložitých životných situáciách. Preto ma teší sa nám podarilo presadiť ďalší projekt, vďaka ktorému dokážeme nielen zmierňovať následky krízových momentov, ale v rámci jeho pridanej hodnoty aj dlhodobejšie pracovať s komunitou,“ pripomenula primátorka Andrea Turčanová.

V komunitnom centre sa osobám v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia. Vykonáva sa tiež preventívna aktivita a zabezpečuje sa záujmová činnosť, ako aj komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Zdroj: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=25891
Autor: Milan Grejták
zverejnila: -rk-