Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Obec Raslavice v spolupráci so Základnou školou v Raslaviciach a nórskym partnerom Oslo Voksenopplæring Skullerud v roku 2016 realizuje projekt „Norvegian knowledge and experience in the provision of services for Roma in field of education an social inclusion“, ktorý je financovaný z Bilaterálneho fondu na národnej úrovni.

Cieľom projektu bolo zorganizovanie študijnej cesty delegácie slovenských partnerov z Raslavíc k nórskemu partnerovi do Osla za účelom získania poznatkov o prístupoch k inklúzii rómov v Nórsku.

V rámci študijnej cesty boli zorganizované nasledovné stretnutia, návštevy a workshopy:
1. Návšteva školy Oslo Voksenopplæring Skullerud, ktorej veľké percento žiakov rozpráva jazykom menšín žijúcich v Nórsku.
2. Stretnutie o zástupcami NAFO (Národne centrum pre multikultúrne vzdelávanie). Toto centrum pripravuje vzdelávacie osnovy, ktoré sa používajú pri výučbe žiakov hovoriacich jazykom menšín žijúcich v Nórsku. Prezentácia p. Mortena Tandberga o prístupe k vzdelávaniu príslušníkov menšín v Nórsku.
3. Workshop s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú, alebo pracujú s tematikou "Romovia a integracia" a predstaviteľov Rómskej menšiny, v rámci ktorého prebehla aj prezentácia akčného plánu zlepšovania podmienok života Rómov v Osle – p. Inger Sigurdson.
4. Návšteva Múzea rómskej kultúry.
V rámci týchto aktivít mali účastníci možnosť získať veľa nových poznatkov z oblasti inklúzie rómov do spoločnosti v Nórsku, ktoré boli zhrnuté do príkladov dobrej praxe spracovaných v rámci projektu (dokument je prístupny na www.raslavice.sk).

inkluzia romov logo 04 2016

Ak by sme chceli vybrať najdôležitejšie príklady, ktoré by sa dali uplatniť pri zlepšovaní životných podmienok rómov na Slovensku, boli by to nasledovné riešenia:
1. Jednotná, dlhodobá a komplexná stratégia v oblasti zlepšovania životných podmienok rómov – spracovaný akčný plán, ktorý bol prijatý v roku 2009, obsahujúci konkrétne oblasti života (vzdelávanie, bývanie, zdravotná starostlivosť a zamestnanosť) a tiež opatrenia, ktoré pôsobia prierezovo v daných oblastiach. Takýto plán (stratégiu) by bolo potrebné spracovať na Slovensku na národnej úrovni, ale aj na úrovni samospráv s významným zastúpením rómskej komunity
2. Vzdelanie na prvom mieste – od náboru predškolákov, po vzdelávanie dospelých, rodinné vzdelávanie a kvalifikačný program úradu práce. Dôležitou myšlienkou je najmä snaha o približovanie vzdelávania rómom. Čo sa týka vzdelávania dospelých rómov, v Raslaviciach, alebo v podobných obciach je potrebné uvažovať o zriadení pobočiek učilíšť a poskytovať dospelým rómom okrem základného, najmä odborné vzdelanie napr. v stavebníctve, či poľnohospodárstve. Čo sa týka detí potrebné sa taktiež inšpirovať a robiť nábor do materských škôl, tak, aby do škôl prišli rómske deti ovládajúce slovenský jazyk a základne sociálne a hygienické návyky a zručnosti.
3. Programy pre dostupnejšie bývanie – Na základe príkladu z Nórska vytvoriť v spolupráci s nejakou bankou, prípadne len zo zdrojov štátneho, či obecných rozpočtov vytvoriť mikropôžičkový fond pre poskytovanie pôžičiek na zlepšenie bývania pre sociálne najslabších.
4. Poradenský servis – Tak, ako na Slovensku, aj v Nórsku je naštartovaná terénna sociálna práca. V Nórsku je výkon tejto činnosti napojený na štátny rozpočet a nie je závislý na rôznych európskych projektoch – národných, či dopytových. Bolo by potrebné, nakoľko táto činnosť, tak ako v Nórsku aj na Slovensku je nezastupiteľná uvažovať o inom systéme financovania, aby nedochádzalo k výpadkom v realizácii týchto činností, tak ako je to v súčasnosti vo viacerých mestách a obciach na Slovensku.

V prípade záujmu o bližšie informácie Vás pozývame na besedu
venovanú zhodnoteniu výsledkov projektu,
ktorá sa uskutoční 18.4.2016 o 10:00
v Divadelnej sále Domu kultúry v Raslaviciach,
na ktorú Vás srdečne pozývam.

Spracoval: Ing. Peter Paľa,
prednosta OcÚ Raslavice,
tel.: 0905 963 255

zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247023
Včera:33
Dnes:19