Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Informácie o programe

Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap (REF) vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendií pre rómskych študentov stredných škôl.

Štipendiá sú určené rómskym študentom stredných škôl (maturitných odborov) s cieľom preklenúť nepriaznivé životné situácie a motivovať študentov k dosahovaniu čo najlepších študijných výsledkov, úspešnému ukončeniu štúdia a k pokračovaniu štúdia na vyššom stupni vzdelávania. Zámerom projektu je pomôcť študentom nadobudnúť vzdelanie, vďaka ktorému sa vytvorí predpoklad zvýšených šancí na adekvátne uplatnenie a vytváranie pozitívnych vzorov v spoločnosti.

Finančná pomoc sa týka študentov stredných škôl, ktorí študujú na školách zaradených do siete stredných škôl na dennom štúdiu, ktorí ukončia svoje štúdium maturitou, a ktorí záujem o vzdelanie prejavujú aj v školských či mimoškolských aktivitách a vynikajú dobrými výsledkami.
Štipendium nie je určené externým študentom stredných škôl a študentom nematuritných odborov. V prípade žiadostí z 8-ročných gymnázií, študent musí byť v piatom a vyššom ročníku.
V rámci podpory nie je možné hradiť štúdium na školách, ktoré nie sú zaradené do siete stredných škôl, ani štúdium v zahraničí. Na pridelenie podpory nie je právny nárok.

Žiadateľom o štipendium je študent/ka strednej školy resp. zákonný zástupca. Študent/ka vyplní svoju časť fomulára /vlastnoručne a čitateľne/a k žiadosti priloží kópiu vysvedčenia za školský rok 2015/16, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenia o príjme rodiny, prípadne potvrdenia od pedagogických pracovníkov, vedúcich krúžkov a pod. potvrdzujúce účasť na školských a mimoškolských aktivitách, referencie, fotky a pod.

Časť formulára s údajmi o škole vyplní zástupca školy a správnosť poskytnutých údajov potvrdí riaditeľ školy svojim podpisom a pečiatkou školy, čím škola zároveň vyjadrí ochotu spolupracovať s poskytovateľom štipendia formou priebežného poskytovania informácií o študijných výsledkoch študenta a jeho dochádzke do školy. Vyplnený formulár aj so všetkými prílohami pošle študent/ka poštou na adresu: Nadácia Rómsky vzdelávací fond, Levočská 4, 080 01 Prešov.

U neplnoletých študentov je potrebné, aby žiadosť o udelenie štipendia podpísal okrem študenta aj jeden z rodičov, resp. určený zákonný zástupca.

Uchádzači o šipendijnú podporu
Štipendium je určené rómskym študentom, ktorí študujú na školách zaradených do siete stredných škôl. O štipendium sa môžu uchádzať denní študenti verejných škôl. Študenti súkromných a cirkevných škôl budú podporení len výnimočne, ak to kapacita programu umožní.

Oblasti podpory
Prostriedky sú určené na čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov v týchto položkách :

 • školné
 • stravné
 • ubytovanie
 • školské potreby
 • ochranné pomôcky
 • cestovné náklady

Kritériá výberu

 • štipendium je určené rómskym študentom
 • podmienkou sú študijné výsledky študenta/ky a pravidelná dochádzka do školy

Doloženie potvrdení o návšteve krúžkov, ZUŠ, o absolvovaní súťaží, kópie diplomov a fotografií, referencie od vedúcich krúžkov atď. zvyšuje šancu študenta/ky na získanie štipendia.
Pre minuloročných poberateľov štipendií sú kritériá priemerov známok znížené!

Výška štipendia
Mesačná výška štipendia pre študentov druhých a vyšších ročníkov je stanovená nasledovne:
A) Štipendium vo výške 45 Eur mesačne
Podmienky:
študent gymnázia
priemer známok v druhom polroku 2015/16 do 3,0, u študentov, ktorí získali štipendium REF v šk. roku 2015/16 je požadovaný priemer do 2,8
pravidelná dochádzka do školy /max 15 neospravedlnených hodín za celý školský rok/
zapájanie sa do aktivít projektu
B) Štipendium vo výške 40 Eur mesačne
Podmienky:
študent strednej školy s maturitou
priemer známok v druhom polroku 2015/16 do 1,54, u študentov, ktorí získali štipendium REF v šk. roku 2015/16 je požadovaný priemer do 1,44
pravidelná dochádzka do školy /max 15 neospravedlnených hodín za celý školský rok/
zapájanie sa do aktivít projektu
C) Štipendium vo výške 30 Eur mesačne
Podmienky:
študent strednej školy s maturitou
priemer známok v druhom polroku 2015/16 od 1,55 do 2,5, u študentov, ktorí získali štipendium REF v šk. roku 2015/16 je požadovaný priemer od 1,45 do 2,4
pravidelná dochádzka do školy /max 15 neospravedlnených hodín za celý školský rok /
zapájanie sa do aktivít projektu

Výška schváleného štipendia môže byť upravená na základe odporúčania Expertnej komisie programu a následným schválením Správnou radou Nadácie Rómsky vzdelávací fond.

Dôležité: Všetci študenti, ktorí budú v školskom roku 2016/2017 študentmi 1. ročníkov (gymnázium aj stredná škola s maturitou) môžu získať podporu 20 Eur/mesačne.

Stanovené podmienky pre študentov/ky 1. ročníkov:

 • študent gymnázia, strednej školy s maturitou
 • priemer známok pre študentov gymnázia do 3,0, priemer známok pre študentov strednej školy do 2,5
 • pravidelná dochádzka do školy /maximálne 15 neospravedlnených hodín za celý školský rok/
 • zapájanie sa do aktivít projektu

UPOZORNENIE: Študentky, ktoré začnú v školskom roku 2016/2017 štúdium v 1. ročníku Strednej pedagogickej školy odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nie sú oprávnenými žiadateľkami v Štipendijnom programe pre rómskych študentov stredných škôl. Ich žiadosti budú automaticky preradené do programu Podpora rómskych študentiek v štúdiu na stredných pedagogických školách. Viac informácií o tomto programe získate na doleuvedených kontaktných adresách.

Podávanie prihlášok
Žiadateľom o poskytnutie štipendia je študent resp. zákonný zástupca študenta. Študent k žiadosti doloží kópiu vysvedčenia, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenia o príjme rodiny, prípadne materialy potvrdzujúce jeho mimoškolské aktivity.

Žiadosť o štipendium musí obsahovať:
• Kompletne vyplnený formulár zaslaný poštou (vrátane motivačného listu) – za správnosť uvedených údajov zodpovedá študent zákonný zástupca študenta. Študent vlastnoručne vyplní svoju časť formulára. Časť formulára s údajmi o škole vyplní zástupca školy a správnosť poskytnutých údajov potvrdí riaditeľ/ka školy svojim podpisom a pečiatkou školy, čím škola zároveň vyjadrí ochotu spolupracovať s poskytovateľom štipendia formou priebežného poskytovania informácií o študijných výsledkoch študenta a jeho dochádzke do školy.
• Kópiu vysvedčenia za šk. rok 2015/2016
• Potvrdenie o návštve školy
• Úradne potvrdený príjem rodiny žiaka a členov rodiny žijúcich v spoločnej domácnosti/k dátumu žiadosti/
Referencie, potvrdenia, fotky atď. potvrdzujúce aktivitu študenta v školskej/mimoškolskej činnosti, talent študenta resp. vynikanie v určitej oblasti zvýšia šance študenta na získanie štipendia.
Neúplné žiadosti a žiadosti zaslané po termíne uzávierky budú vyradené! Pri žiadostiach rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

Rozhodnutie o udelení štipendia
O pridelení štipendií rozhodne Expertná komisia programu. Odporúčanie komisie musí byť schválené Správnou radou Nadácie Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap (REF).

Časový plán
Štipendium je určené na obdobie september 2016 – jún 2017 a bude vyplatené v 1 splátke /najneskôr do konca novembra 2016).

Termín uzávierky
Kompletnú žiadosť o štipendium (vyplnený formulár a všetky ostatné požadované potvrdenia a prílohy) je potrebné doručiť na adresu: Nadácia Rómsky vzdelávací fond, Levočská 4, 080 01 Prešov do 9. septembra 2016 /rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke/.

Kontakt a adresa pre zasielanie žiadostí
Nadácia Rómsky vzdelávací fond
Levočská 4
080 01 Prešov

Viac informácií môžete získať na dole uvedenom tel. čísle, prípadne prostredníctvom e-mailu.
Tel.: 051 775 4114, 0944 251841
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zdroj: http://www.romaeducationfund.hu/news/ref/stipendijny-program-pre-romskych-studentov-studentky-strednych-skol
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:247021
Včera:33
Dnes:17