Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
zmos

Na túto otázku hľadá odpoveď spoločný prieskum Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Rozvojového programu Organizácie spojených národov (OSN/UNDP), ktorý sa realizuje v súčasnosti. Cieľom tejto spolupráce je spojiť potenciál a finančné zdroje oboch inštitúcií, a tým prispieť ku kvalite získaných dát. Len na základe štatisticky podložených dát môžeme ponúknuť objektívny obraz reality, formulovať návrhy riešení a súčasne eliminovať populistické a nebezpečné „refrény“ postavené na existujúcich predsudkoch a mýtoch o živote marginalizovaných rómskych komunít.

Rozvojový program OSN od septembra 2012 realizuje aktualizáciu ATLASU rómskych komunít na Slovensku. Od januára 2013 sa ZMOS pripojil k cielenému zberu dát z prostredia miest a obcí, ktoré pomôžu socio-grafickému mapovaniu rómskych komunít, ako aj tvorbe nových stratégií, národného rámca pre čerpanie fondov EÚ, a ďalších politík integrácie rómskej komunity na Slovensku. Spoločný prieskum ZMOS a Rozvojového programu OSN oslovil vyše 1060 obcí a miest, ktoré vykazujú vyššiu koncentráciu marginalizovaných rómskych obyvateľov. V súčasnosti tieto mestá a obce predstavujú viac ako tretinu obcí a miest - presne 1067 z celkového počtu 2928.

Prieskum je zameraný na mapovanie rómskych osád, komunít i sociálne vylúčených spoločenstiev a smeruje k získaniu dát z prostredia miestnej územnej samosprávy. Tieto štatistické údaje budú základným východiskom a argumentačným portfóliom ZMOS a UNDP pre pripomienkovanie a presadzovanie konzistentných politík, ktoré môžu prispieť k riešeniu situácie marginalizovanej rómskej komunity. Súčasne sú výsledky prieskumu predpokladom pre zabezpečenie zmysluplného čerpania finančnej pomoci EÚ v programovacom období 2014 – 2020 s využitím potenciálu miest a obcí, ktorých sa problematika bezprostredne týka.

„Riešenie problematiky inklúzie rómskej komunity a presadzovania interetnického dialógu medzi etnickými skupinami, ktoré delia svet na svet minority a majority, je nevyhnuté riešiť v spolupráci s miestnou územnou samosprávou, ktorá má najbližšie k rómskej komunite a jej problémom,“ konštatuje predseda ZMOS Jozef Dvonč a dodáva „Údaje, ktoré vie poskytnúť samospráva, sú reálne a širokospektrálne“.
„Metodika zberu dát nadväzuje na podobné mapovanie realizované v roku 2004 a umožňuje realizovať výskum bez zásahu do ľudských práv jednotlivcov pri akceptovaní princípov ochrany a anonymity údajov“ približuje výskum Daniel Škobla z UNDP. Sieť regionálnych koordinátorov a anketárov Rozvojového programu OSN nadviazala kontakt a dialóg so zástupcami vybraných obcí a miest. Následne poverení zástupcovia členských obcí a miest ZMOS spracovávajú podklady pre masívny dotazníkový prieskum, ktorý obsahuje viac ako 450 údajov k vyplneniu. Údaje sa spracovávajú pre 7 základných blokov informácií: všeobecné údaje o obci/meste a osídlení, infraštruktúrne vybavenie, školstvo, dostupnosť služieb a zariadení, občianska a politická participácia, ekonomické aktivity a projektové aktivity.

Rozvojový program OSN (United Nation Development Fund – UNDP)
Regionálne centrum UNDP, ktoré pôsobí v Bratislave od roku 1997, je rozvojovou agentúrou OSN. Poskytuje strategické poradenstvo vládam a pomáha budovať inštitucionálne a ľudské kapacity na podporu ekonomického rozvoja, sociálnej rovnosti, začlenenia sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, uplatňovania demokracie a občianskych práv. UNDP spolupracuje s partnermi z verejného i súkromného sektora a má zastúpenie v 177 krajinách sveta. Rozvojový program OSN v rámci projektu Štatistické zisťovanie vybraných skupín obyvateľstva na Slovensku od septembra 2012 do apríla 2013 realizuje aktualizáciu ATLASU rómskych komunít na Slovensku.

Združenie miest a obcí Slovenska
Prieskum – Maping rómskych komunít - je súčasťou národného projektu ZMOS – Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy. Národný projekt ZMOS obsahuje aj aktivity zamerané na cieľovú skupinu rómskych volených predstaviteľov, ktorých cieľom je odskúšanie v praxi nových spôsobov a foriem integrácie rómskych starostov, poslancov a rómskych aktivistov do činnosti a štruktúr ZMOS. Projekt ponúka možnosť zapojenia rómskych starostov do vzdelávacích programov, absolvovania Letnej univerzity, ako aj stáže na vybraných obecných úradoch. Novinkou je pilotné testovanie mediačných aktivít zameraných na elimináciu interetnických a komunitných konfliktov v obciach s vysokým podielom rómskej populácie

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245690
Včera:22
Dnes:9