Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Vybavuje:
MsÚ, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb, referát starostlivosti o seniorov a opatrovateľskej služby, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
p. Hedviga Dudlová, tel. 051/3100554

K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o požičanie pomôcky
- uzatvoriť zmluvu o požičaní pomôcky

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: 30 dní

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:

 • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu
 • fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Prešov

Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

VZN mesta Prešov č. 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení VZN mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci.

ZOZNAM pomôcok, ktoré máme v požičovni

 • Polohovateľné postele
 • Invalidný vozík
 • Invalidný vozík trojkoleskový
 • Kúpacie lôžko hydraulické
 • Toaletný vozík + misa
 • Rolátor
 • Štvorkolesový chodák
 • Servírovací stolík
 • Toaletné vedro
 • Sedák do vane
 • Elektricky zdvihák
 • Vaňová otočná stolička

AK by niekto mal zvyšnú zdravotnícku pomôcku a nevedel čo s ňou,
určite ju môže doniesť do našej požičovne.
Už teraz za ňu ďakujeme.

Prílohy:

zdroj: MsÚ Prešov (Sekcia služieb občanom)

Návštevnosť

Spolu:243254
Včera:20
Dnes:8