Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
škola

V týchto dňoch sa pre rodičov predškolákov blíži dôležitý termín zápisu ich ratolestí do školy. O termínoch a ďalších detailoch informoval Peter Haas, vedúci oddelenia školstva MsÚ v Prešove.

 

„Zákon určuje zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky od 15. januára do 15. februára príslušného kalendárneho roka, “ uviedol P. Haas. V týchto dňoch tak podľa jeho slov jednotlivé základné školy zverejňujú termíny a miesto zápisu v budove školy na sekretariátoch, na internete, v materských školách a informácie sú zverejnené aj na webej stránke mesta Prešov. „Zároveň mnohé základné školy organizujú v týchto dňoch aj dni otvorených dverí, alebo slávnostné zápisy prvákov, v prípade záujmu sa rodičia môžu informovať o podmienkach zápisu aj priamo na vední konkrétnej školy, “ dodal P. Haas.

Rodičia si tak môžu vybrať z ponuky 13 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Prešov. „V dvadsiatich prešovských materských školách čaká tento rok na zápis 785 predškolákov, v roku 2012 ich bolo 804, čiže o 19 detí viac ako v roku 2013, “ informoval o počtoch vedúci oddelenia školstva.

Zároveň zdôraznil, že uvedené čísla zatiaľ nie sú konečné, keďže k týmto predškolákom pribudnú aj deti z materských škôl iných zriaďovateľov i detí z okolitých obcí.

Následne od 15. februára až do 15. marca bude prebiehať zápis do materských škôl. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je 20 materských škôl. Rodičia v tomto termíne musia podať písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast vo zvolenej materskej škole.

Najčastejšie otázky rodičov k školskej dochádzke:

Kedy sa pre dieťa začína povinná školská dochádzka?

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, teda ak dovŕši rokov k 31.augustu. Na zápis je potrebné prísť aj v prípade, že bude rodič žiadať o odklad povinnej školskej dochádzky alebo ak školská dochádzka už bola odložená v predchádzajúcom roku.

Kedy možno povinnú školskú dochádzku odložiť?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu.

Ako postupovať pri odklade povinnej školskej dochádzky?

O odklad povinnej školskej dochádzky žiada zákonný zástupca dieťaťa písomne riaditeľ školy. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

Môže rodič požiadať o odklad aj vtedy ak zariadenia výchovného poradenstva a prevencie odporúča odklad?

Áno, o prijatí žiaka rozhoduje riaditeľ školy.

Čo je to dodatočný odklad?

Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy za rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

Čo je to vlastne nultý ročník?

Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. Najčastejšie sa nultý ročník odporúča deťom, ktoré spĺňajú väčšinu kritérií školskej zrelosti, ale v jednom výrazne zaostávajú. Postupne sa tu učia základným zručnostiam, ktoré vyžaduje a predpisuje škola, zvykajú si na režim školy, trénujú pozornosť, rozvíjajú sociálne zručnosti.

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Chcete prihlásiť dieťa do základnej školy v zahraničí?

Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v SR (teda tam, kam patrí podľa obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiadate riaditeľa školy o povolenie.

Príloha:  Termíny zápisu do základnej školy na šk.rok 2013/2014

(vkg)

zdroj: presov.sk

 

Návštevnosť

Spolu:245691
Včera:22
Dnes:10