Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Táto kategória sa momentálne aktualizuje o aktívnych členov SYNAPSIE

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov

Adresa:  Jarkovej 77, Katolícky kruh 

Telefonický kontakt:

 0905 288 845

Mailový kontakt:

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Štatutárny zástupca:  Bc.Slávka Kolesárová – koordinátor spoločenstva

Cieľové skupiny

Predstavujeme vám: Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov v Prešove

Ako sme vznikli
Naše hnutie vzniklo po troch rokoch od prvej myšlienky založiť ho. Spúšťačom na definitívne rozhodnutie bolo stretnutie s o. Ladislavom Csontosom na prednáške pre rozvedených a nesviatostne sobášených v rámci misií v Prešove. Po ďalších troch mesiacoch modlitieb za toto dielo sme sa 15.januára 2012 prvykrát stretli. Zakladateľmi Hnutia rozvedených kresťanov katolíkov sú Slávka Kolesárová, Mária Farkašová a Peter Michančo. Tútorom nášho hnutia je v prvom rade gréckokatolícky kňaz Ľuboš Kohút a farnosť sv. Mikuláša v Prešove.

Prečo to robíme
Cieľom hnutia je v prvom rade dať pocítiť rozvedeným veriacim, že stále patria do Cirkvi Kristovej, že Boh sa o nich stará , miluje ich a neodsudzuje ich. Jednoducho, že aj rozvedení, nesviatostne sobášení patria Bohu a preto je cieľom hnutia spájať týchto ľudí s Bohom.

Naše stretnutia
Po viac ako dvoch rokoch našej činnosti je už stav viac menej trvalý a teda na stretnutí býva zvyčajne 13-15 ľudí. Celkový počet, ktorí evidujeme a ktorí sa prestriedava, lebo nie vždy každému vyhovuje prísť na každé stretnutie, je nás okolo 65 ľudí. Stretnutie je určené predovšetkým katolíkom - rozvedeným, nesviatostne sobášeným, manželom v kríze. Samozrejme vítaní sú všetci, ktorí majú úprimný záujem o stretnutie. Máme štruktúru a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.

Stretnutia mávame raz do mesiaca, každý tretí utorok, v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici v Prešove. Stretnutia striedame: raz býva modlitbové a raz tématické.
Každé stretnutie vedie pozvaný kňaz, ktorého sme oslovili. Kňazi sa striedajú z rôznych farností,miest, no sú pozývaní aj opakovane. Obe stretnutia začíname prežehnaním a krátkou modlitbou.
Pri modlitbovom stretnutí pokračujeme modlitbami, chválami, prosbami podľa toho akú formu kňaz zvolil. Na konci modlitbového stretnutia je požehnanie.

Tematické stretnutie je troška odlišné, aj živšie. Začíname ako sme už spomínali prežehnaním sa a krátkou modlitbou. Pokračujeme vo vopred zvolenej, v oznamoch ohlásenej téme, ktorú daný kňaz prednáša a potom nasleduje diskusia k danej téme.Počas stretnutia mávame malé agapé a aj na konci tohto stretnutia je požehnanie. V rámci času kňaza, bývajú ešte individuálne rozhovory s kňazom.
Chceli by sme Vám odkázať Slová sv. Jána Pavla II.: "NEBOJTE SA!"

Nebojte sa prísť medzi nás, nebojte sa bojovať a ísť ďalej, nebojte sa odpustiť, nebojte sa odpustenia, nebojte sa ..lebo je tu Boh, ktorí Vás nadovšetko miluje. Aj keby Vás všetci ľudia opustili, odcudzili, ON je stále pri Vás a bude, len mu dajte svoje srdce, svoje bôle, žiale, starosti, ale aj radosti. Nebojte sa, že nebudete spasení. Skutkami lásky, modlitbou, vernosťou Bohu isto prídete k cieľu Večného života.

Odpúšťajte, žehnajte a budete aj Vy požehnaní.

Poskytované služby a náplň činnosti

Naše spoločenstvo po dohode s nejakým človekom, nie klientom má možnosť osobne sa stretnúť s kňazom a rozpovedať mu svoj problém , požiadať o radu, prípadne kňaz mu poskytne kajúci rozhovor, vzhľadom na to, že nemôže pristúpiť ku sviatosti zmierenia.

Raz ročne zvyčajne vo februári si pozývame cirkevného sudcu , ktorí zodpovie na otázky Kanonického práva ako sú: odluka manželov, žiadosť o pristupovanie ku sviatosti Eucharistie, anulovanie manželstva t.j. vyhlásenie platnosti či neplatnosti sviatostného manželského zväzku.

Naše spoločenstvo spolupracuje s Centrom pre rodinu na Sigorde, ktoré nám umožní zúčastniť sa duchovných cvičení raz do roka , zvyčajne v mesiaci november, na jeden víkend.

Spolupracujeme s  Rodinkovom v Belušských Slatinách , tí nám poskytli priestor na svojej webovej stránke kde môžeme napísať svoje oznamy, svedectvá, podnety. www.rozvedenikatolici.sk

Ak má nejaký človek problém v sociálnej, právnej alebo inej oblasti, my to síce neriešime, ale nasmerujeme daného človeka do rôznych centier, na  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, na kuratelu,  na Okresný súd, Mestský úrad , Centrum právnej pomoci a s členmi Synapsie. Spomínané inštitúcie o nás vedia a spolupracujú s nami. 

Kontakt

Meno a priezvisko:  Bc. Slávka Kolesárová, Mgr. Peter Michančo 
Telefonický kontakt:  0905 288 845, 0902 418 148
Mailový kontakt:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 


Relevant n.o.

Adresa:  Svätoplukova 11 , 080 01 Prešov

Telefonický kontakt:

 0911 985 415

Mailový kontakt:

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www stránka:

www.relevant.sk
Štatutárny zástupca:  Marek Ilenin
Telefón štatutárneho zástupcu:  0911 600 072
E-mail štatutárneho zástupcu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Cieľové skupiny

 1. S deťmi a mládežou v Prešove a okolí vytváraním voľno-časových aktivít a prevádzkou Klubovne Puzzle.
 2. S mladými po ukončení náhradnej starostlivosti  a s mladými, pripravujúcimi sa na odchod z detského domova.
 3. S seniormi poskytovaním domácej opatrovateľskej služby.

Poskytované služby a náplň činnosti

 1. Domov na polceste Hniezdo
  • prevádzka domova na polceste,
  • pomoc, podpora a usmernenie v procese osamostatňovania sa:
   • špecializované sociálne poradenstvo, psychologické a psychoterapeutické poradenstvo v rámci zariadenia,
   • emocionálna pomoc a podpora,
   • pomoc a podpora v prípade štúdia klietok,
   • pracovná terapia.
 2. Domáca opatrovateľská služba pre seniorov
  • koordinácia opatrovateľskej služby,
  • vyhľadávanie vhodných klientov,
  • vedenie vstupných pohovorov na miesto opatrovateľky.
 3. Ďalšia činnosť
  • vedenie podpornej skupiny pre odchovancov detských domovov,
  • návštevy detských domovov s cieľom pomoci pri príprave mladistvých od 16 rokov a mladých dospelých na osamostatnenie,
  • psychologické poradenstvo.

Kontakt

Meno a priezvisko:  Mgr. Anna Garanová
Telefonický kontakt:  0911 985 415
Mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">

 


Občianske združenie Tobiáš

Adresa:  Solivarská 60, 080 05 Prešov

Telefonický kontakt:

 0905/404 951, 0905/404 952

Mailový kontakt:

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Štatutárny zástupca:  Mgr. Helena Kahancová
Telefón štatutárneho zástupcu:  0905/404 951
E-mail štatutárneho zástupcu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Cieľové skupiny

 1. Deti, mládež a rodiny zo sociálne znevýhodneného  prostredia alebo ohrozené sociálnym vylúčením,
 2. Deti, mládež a rodiny, ktoré sú  v problémoch a požiadajú nás o pomoc.

Poskytované služby a náplň činnosti

 1. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
 2. Predškolská výchova – príprava na základnú školu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v Súkromnej materskej škole Tobiáš zaradenej do siete škôl SR.

Cieľ OZ Tobiáš:
Zlepšiť postavenie sociálne slabších rodín, zmierniť etnické rozdiely, vytvárať priestor pre širšie spoločenské uplatnenie najmä rómskych rodín, šíriť osvetu o rasovej a národnostnej znášanlivosti.

Kontakt

Meno a priezvisko:  Mgr. Helena Kahancová
Telefonický kontakt:  0905/404 951
Mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 


Človek pre človeka, nezisková organizácia

Adresa:  Jarková 77, 080 01 Prešov

Telefonický kontakt:

 +421 915 077100

Mailový kontakt:

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa web stránky:

www.clovekprecloveka.sk
Štatutárny zástupca:  Terézia Baníková
Telefón štatutárneho zástupcu:  +421 918 402128
E-mail štatutárneho zástupcu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Cieľové skupiny

 • rodiny v hmotnej núdzi,
 • neúplné rodiny,
 • rodiny, ktoré musia bojovať s nevyliečiteľnou chorobou jedného alebo viacerých členov.

Venujeme sa deťom z týchto rodín.

Poskytované služby a náplň činnosti

Pravidelná pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi, ktorá zahŕňa:

 • konkrétnu pomoc v hmotnej núdzi – potraviny, šatstvo, školské pomôcky,
 • poradenstvo pre rodičov,
 • práca s deťmi :
  • denné centrum pre deti na Jarkovej ulici 77 v popoludňajších hodinách
  • pomoc pri riešení domácich úloh
  • organizovanie pravidelných i mimoriadnych  voľnočasových aktivít – športové popoludnia, práca s PC a internetom, rozprávkové popoludnia, tvorivé dielne, výlety do prírody,  spoločenské hry, večerný pokec
  • každoročné letné tábory

Kontakt

Meno a priezvisko:  Terézia Baníková
Telefonický kontakt:  +421 918 402 128
Mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 


JUDr. Vladimír Kečkeméty - VladoK

Adresa:  081 01 Prešov, Pavlovičovo námestie 3589/23

Telefonický kontakt:

 +421948866066 /  +421905333859

Adresa web stránky:

Mediacia-mimosudnespory.sk
Štatutárny zástupca:  JUDr. Vladimír Kečkeméty
Telefón štatutárneho zástupcu:  +421948866066 /  +421905333859

Cieľové skupiny

 • Oblasti rodiny sa môže týkať aj sporov súvisiacich s rozvodom a vzťahmi po ňom.
  Napr.: V prípade rozvodov a vážne narušených rodinných vzťahov, kde treba brať do úvahy najmä záujmy detí, je mediácia možno poslednou možnosťou na zachovanie dobrých alebo aspoň uspokojivých rodinných vzťahov. Cieľom mediácie pritom nie je zachrániť manželstvo, ale poskytnúť partnerom možnosť rozchodu kultivovaným spôsobom s možnosťou prijateľnej komunikácie v budúcnosti. Úlohou mediátora je pokúsiť sa nájsť dohodu na dobrovoľnom základe medzi rodičmi,  pričom prvoradý je záujem o detí po rozvode so zameraním na rodičovské plány, návštevy a podporu detí, rozdelenie majetku a platenie vyživovacieho príspevku.
 • Oblasť občianskoprávnych sporov zahŕňa všetky spory, ktoré môžu vzniknúť porušením práv ľudí žijúcich v istých vzťahoch v danej lokalite. Komunitné spory vlastníkov bytov vznikajúce z dohôd o údržbe majetku, narušených susedských vzťahov domácimi zvieratami, hlukom, parkovaním, chodením po cudzom pozemku, poškodzovaním cudzieho majetku, rušením nočného kľudu, podmienkami údržby a ochrany majetku, skupinovými aktivitami, konfliktmi s inštitúciami, konfliktmi medzi občanmi a susediacimi inštitúciami ako sú napr. školy, zábavné, nákupné centrá a pod.
 • Oblasť pracovných sporov môže zahŕňať otázky ukončenia pracovného vzťahu, personálne otázky, Diskrimináciu, násilie na pracovisku a pod.

Poskytované služby a náplň činnosti

Mediácia
Alternatívny spôsob riešenia sporov upravený zákonom NR SR č. 420/2004 Z.z. o mediácii
Mediáciou sa podľa zákona riešia občianskoprávne vzťahy, rodinnoprávne, obchodné záväzkové a pracovnoprávne vzťahy, čím vzniká veľmi široká platforma pre jej aplikáciu a využiteľnosť v praxi. Vzhľadom na širokú koncepciu aplikovateľnosti mediačných dohôd má mediácia široké uplatnenie v oblasti úpravy rodičovských práv a povinností, majetkovoprávnych vysporiadaní manželov, susedských sporov, obchodných a spotrebiteľských sporov, kolektívneho vyjednávania a plnenia kolektívnych dohôd, sporov z  neplatného rozviazania pracovného pomeru, sporov medzi spoločníkmi, v oblasti zdravotníctva, či environmentálnej oblasti a v mnohých ďalších oblastiach

Strážna a detektívna služba
Služba poskytovaná fyzickým a právnickým osobám v oblasti komerčných bezpečnostných služieb v rozsahu zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti           a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon  o súkromnej bezpečnosti)

Detektívnou službou zabezpečujeme

 1. hľadanie osoby,
 2. hľadanie majetku,
 3. monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
 4. získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 5. získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby  alebo o ich majetkových pomeroch,
 6. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
 7. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Kontakt

Meno a priezvisko:  JUDr. Vladimír Kečkeméty
Telefonický kontakt:  +421948866066 /  +421905333859

 


ZOM Prešov, o.z.

Adresa:  Karpatská 18, 080 01 Prešov

Telefonický kontakt:

 051/7701499, 0907508674

Mailový kontakt:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa web stránky:

Mediacia-mimosudnespory.sk
Štatutárny zástupca:  Boris Klohna
Telefón štatutárneho zástupcu:  0908 487 603
Mailový kontakt štatutárneho zástupcu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Cieľové skupiny

ZOM Prešov je občianske združenie, ktoré sme založili ako zástupcovia komunity, 31. januára v roku 2000. Združujeme viac ako 300 členov z celého Slovenska.

Našim poslaním je mnohostranná pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím, s dôrazom na mládež s telesným hendikepom. Pracujeme na dosiahnutí rovnakých príležitostí pri vzdelaní, zamestnaní, bývaní, doprave a ostatných súčastiach bežného života cieľovej skupiny.

Združenie má štatút chránenej dielne, kde zamestnávame pracovníkov na chránených pracovných miestach. Rozumieme potrebám našej cieľovej skupiny, do ktorej sami patríme.
Pracujem taktiež s rodinami ktoré majú zdravotne postihnutého člena a predchádzame tak rozpadu rodiny a umiestneniu klienta do zariadenia.

Poskytované služby a náplň činnosti

 • špecializované poradenstvo ( zákon č. 448 )
 • prepravná služba
 • agentúra podporovaného zamestnania
 • agentúra osobnej asistencie
 • Galéria Abylimpiáda
 • zdravotné a kompenzačné pomôcky

Hlavnou náplňou našej činnosti je podpora samostatného života, pre zdravotne postihnutých s využitím všetkých podporných aspektov. Pracujeme taktiež s klientmi ktorý sú umiestnení v sociálnych zariadeniach a ponúkame im možnosti ako viesť samostatný život. Do diapazónu našich služieb patria aj advokačné a mediačné služby za účelom vyjednania nárokov našich klientov. Sme expertmi na krízové intervencie ak dôjde k náhlej závažnej zmene v živote rodiny alebo jednotlivcov

Sme poradným hlasom pri realizovaní alebo rekonštrukcii stavieb z hľadiska bezbariérovostí.

V oblasti zdravotníckych pomôcok riešime klient a komplexne s nastavením služieb dľa indikovaných potrieb.

Kontakt

Meno a priezvisko:  Mgr. Michal Kall
Telefonický kontakt:  0907 508 674
Mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 


Trojlístok, n.o.

Adresa:  Kotrádova 2, 08001 Prešov

Telefonický kontakt:

 051 7754479, 0948 078 997

Mailový kontakt:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa webovej stránky:

www.trojlistokno.sk
Štatutárny zástupca:  Mgr. Bc. Gabriela Šostáková
Telefón štatutárneho zástupcu:  0948 078 997
Mailový kontakt štatutárneho zástupcu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Cieľové skupiny

Závislí a ich blízki (rodina, partneri, príbuzní), adolescenti a mladí dospelí ohrození sociálnym vylúčením z dôvodu vlastnej závislosti alebo závislosti rodinných príslušníkov. Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu užívania návykových látok alebo škodlivých návykových činností.

Poskytované služby a náplň činnosti

Poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo a terénnu službu krízovej intervencie.

Kontakt

Meno a priezvisko:  Mgr. Bc. Gabriela Šostáková
Telefonický kontakt:  0948 078 997
Mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:243238
Včera:28
Dnes:12