Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

“Veľké ciele je možné dosiahnuť jedine, keď sa spojí mnoho ľudí dohromady.” John C. Maxwell

Vznik a charakteristika Synapsie
Synapsia pôsobí na území mesta Prešov od roku 2007 ako neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorých činnosť je zameraná na rôzne formy pomoci a prácu s rodinami, deťmi a mládežou.

Ideovým zámerom spojenia organizácií bolo zvýšenie efektivity činnosti členských organizácií prostredníctvom vzájomnej výmeny skúsenosti a za pomoci sieťovania jednotlivých foriem pomoci rodinám, deťom a mládeži, prioritne z úrovne organizácií združených v Synapsii.

Aktívni partneri Synapsie sa stretávajú raz mesačne za účelom výmeny informácií o aktuálnom dianí v jednotlivých organizáciách, príprave aktivít a spoločných projektov, ako aj hľadanie riešení situácií konkrétnych klientov danej organizácie. Spoločným cieľom je prepojiť rôzne ponuky služieb pre rodiny na území mesta Prešov, tak aby bolo možné efektívne reagovať na potreby detí a ich rodičov.

Členstvo v partnerstve je dobrovoľné. Špecifikom je, že na činnosti participujú neziskové organizácie, občianske združenia, zástupcovia samosprávy, ale aj štátnej správy a justície.

Názov prešovskej siete partnerov na pomoc rodine, deťom a mládeži v ohrození je inšpirovaný pojmom synapsia, čo znamená spojenie medzi nervovými bunkami. Nervová bunka prepojená s inými nervovými bunkami tiež predstavuje logo Synapsie. Tento názov sa tvoril na prvých stretnutiach a ujal sa. Na začiatku vzniku Synapsie bolo 7 organizácií.

Vedenie Synapsie ako neformálneho združenia je od jej vzniku participatívne. Členovia si zo svojich radov každoročne volia predsedu a zástupcu, ktorí organizujú a vedú stretnutia Synapsie. Vedenie je volené na obdobie jedného roka.

Predsedníctvo Synapsie:
2007 - 2008   Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc
2008 - 2009   Občianske združenie Risen
2009 - 2010   Centrum Návrat 
                      Detské centrum „Pre Teba“
2010 - 2011   Centrum Návrat
                      Rodinné centrum Hviezdička
2011 - 2012   Poradenské a konzultačné centrum
                      Záujmové združenie žien MyMamy
2012 - 2013   Občianske združenie Magis
2013 - 2014   Relevant, n.o.
2014 –           súčasnosť SOCIÁLNY PREŠOV, o.z.

Hlavné ciele Synapsie
Cieľom partnerstva bolo a je vzájomné prepojenie, koordinácia a kooperácia medzi jednotlivými partnermi a v konečnom dôsledku skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb na území mesta Prešov.

Boli vytýčené štyri hlavné aktivity:

 1. došlo k zasieťovaniu väčšiny inštitúcií činných v službách pre rodiny a deti n území mesta Prešov (aj prostredníctvom neformálnych teambuildingových aktivít, čo znamenalo rozšírenie partnerskej základne Synapsie a efektívnejšie prepojenie služieb),
 2. podarilo sa zrealizovať odborné vzdelávanie pracovníkov pracujúcich v jednotlivých organizáciách (čím sa vytvorila základná báza pre efektívnu spoluprácu),
 3. došlo k vytvoreniu koncepcie vzájomnej spolupráce a vytvoreniu minimálnych štandardov služieb, ku ktorým sa prihlásili všetky partnerské organizácie,
 4. boli identifikované chýbajúce sociálne služby. V súčasnosti pokračujeme v iniciovaní ich doplnenia.

Minimálne štandardy kvality služieb pre deti a rodiny na území mesta Prešov

 1. Vážime si každého, kto požiada o odbornú pomoc a podporu a toto jeho rozhodnutie vnímame ako pozitívne a zodpovedné.
 2. Služby prispôsobujeme možnostiam a potrebám rodiny/rodiča tak, aby každý, kto skutočne chce zlepšiť a skvalitniť svoje rodičovstvo, dostal primeranú podporu.
 3. Poskytované služby priebežne vyhodnocujeme spoločne s rodinou/ s rodičom tak, aby boli účinné a prijateľné, so zachovaním dôstojnosti rodiny.
 4. Všetky služby podporujú svojpomoc rodiny.
 5. Ako poskytovatelia sociálnych služieb spolupracujeme s miestnou sieťou pomoci rodinám (Synapsiou), ktorej súčasťou sú organizácie poskytujúce sociálne služby zamerané na pomoc rodine.
 6. Akceptujeme všetkých, ktorí poskytujú pomoc deťom a rodinám.
 7. Iniciujeme a umožňujeme pravidelné vzdelávanie všetkých, ktorí poskytujú pomoc deťom a rodinám.

Spracované na základe publikácie Synapsia – partner pri plnení úloh komunitného plánu mesta Prešov, august 2011

zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:241670
Včera:29
Dnes:31