Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Dňa 1. 1. 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách), ktorý novým spôsobom upravuje podmienky poskytovania sociálnych služieb.

Zákon o sociálnych službách nanovo upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje stav sociálnej núdze fyzickej osoby, rodiny a komunity, v ktorom sa táto osoba, rodina, komunita nachádza z dôvodu, že nemá zabezpečené základné životné potreby, pre svoje životné návyky, pre spôsob života, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, pre dovŕšenie dôchodkového veku, pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.

Zákon o sociálnych službách zaručuje právo fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby alebo zabezpečenie jej poskytnutia a právo výberu poskytovateľa, za splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a ďalšie práva pri poskytovaní sociálnych služieb.

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 1. Ak ste občan s trvalým pobytom v meste Prešov, na Mestskom úrade v Prešove, v Kancelárii prvého kontaktu  si vyzdvihnete „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. Prípadne danú žiadosť nájdete na: http://presov.sk/portal/?c=12&id=14768  Lehota na vybavenie je: 30 dní.
 2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje.
 3. V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu), takú, o ktorej si myslíte, že momentálne bude riešiť Vašu sociálnu situáciu.
 4. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho (zmluvného) lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).
 5. Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Mestský úrad v Prešove, Sekcia služieb občanom, Oddelenie sociálnych služieb, Referát starostlivosti o seniorov a opatrovateľskej služby.
 6. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.
 7. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 8. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“. Lehota na vybavenie je: 30 dní.
  Žiadosť nájdete na: http://presov.sk/portal/?c=12&id=10823

  K vybaveniu potrebujete:

  • vyplniť žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • potvrdenie o príjme za aktuálny kalendárny rok
  • rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony)

  neprehliadniteUpozornenie - Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

 9. Mesto uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  Za službu klient uhrádza úhradu za poskytovanie sociálnej služby - opatrovateľskej služby.

Bližšie informácie Vám poskytnú na:
Mestský úrad v Prešove
Sekcia služieb občanom
Oddelenie sociálnych služieb
Referát starostlivosti o seniorov a opatrovateľskej služby č. t. 051/3100527

 

Návštevnosť

Spolu:247881
Včera:13
Dnes:5