Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Mestský úrad v Prešove, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb zabezpečuje v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytovanie sociálnej služby v jedálni.

Túto službu mesto Prešov zabezpečuje prostredníctvom poskytovateľa sociálnej služby. V roku 2014 v zmysle príkazu primátora č. 5/2012 mesto Prešov vypísalo verejné obstarávanie na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni a donášku stravy do domácnosti na obdobie dvoch rokov od 01.01.2015 do 31.12.2016.

Predmetom verejného obstarávania bolo zabezpečenie rozvozu stravy a stravovanie prostredníctvom jedálne pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky pre uspokojenie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie, nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek.

V rámci verejného obstarávania o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni a donášky stravy do domácnosti uspela firma TOP GASTRO, s r. o., Volgogradská 13, Prešov, ktorá sa stala oficiálnym dodávateľom stravy od 01.01.2015.
Cena za jeden obed je 2,27 € + donáška stravy do domácnosti je 0,20 €.

Zabezpečenie stravy prostredníctvom jedálne pre občanov, ktorí sú poberateľmi dôchodku sa naďalej bude poskytovať v týchto zariadeniach:

V pracovných dňoch:

 Jedáleň  Cena obeda
 1. DC Družba, Námestie Kráľovnej pokoja č.3  2,27 € 
 2. DC Sabinovská, Sabinovská č. 34  2,27 € 
 3. SČK, Jarková 45  2,20 €  
 4. TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13  2,27 € 

Nepretržite:

Jedáleň  Cena obeda
 5. Zariadenie pre seniorov Náruč, Prešov   2,04 € 
 6. Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata  1,98 € 
 7. DSS Volgogradská 5  2,05 €  

O uvedenú službu môže požiadať fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Prešov, ktorá je poberateľom dôchodku. Vyplní žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni a opakovanej dávky sociálnej pomoci, ku ktorej je potrebné doložiť doklad o výške príjmu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb.

V prípade, ak výška príjmu žiadateľa (uvedená v tabuľke) nedosahuje hranicu životného minima môže žiadateľ požiadať mesto Prešov o príspevok na stravovanie.

V takomto prípade je potrebné doložiť aj tieto doklady:

  • doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním za predošlé 3 mesiace
  • doklad o úhrade domového odpadu a dane z nehnuteľnosti (resp. alikvotnú časť)
 Výška príjmu u jednotlivca  Výška príspevku   Výška príjmu u manželskej dvojice    Výška príspevku 
do 198,09 €  30% z celkovej ceny stravného lístka  do 336,28 €  30% z celkovej ceny stravného lístka
do 297,14 €   20% z celkovej ceny stravného lístka  do 504,42 €  20% z celkovej ceny stravného lístka

Viac informácií sa dozviete:

  • www.presov.sk
  • www.socialnypresov.sk
  • Kancelária sociálneho poradenstva Mestského úradu v Prešove
  • Kancelária prvého kontaktu Mestského úradu v Prešove
  • Mestský úrad, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb: 051/3100 553


Autor: Hedviga Dudlová,
odborná referentka oddelenia sociálnych služieb, 
referátu starostlivosti o seniorov a OS
zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245579
Včera:52
Dnes:0