Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Zoznam mestských zariadení pre seniorov.

Zariadenie pre seniorov HARMÓNIA, Prešov – Cemjata

Kontakt

harmoniaCemjata 4, 080 01 Prešov

telefón: 051 / 3812282, 3812283

Riaditeľ zariadenia: PhDr. Dušan Demčák, PhD.web: www.zpscemjata.sk

Základné informácie

Predstavenie zariadenia:
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata bolo zriadené v roku 1955. V procese decentralizácie od 1.7.2002 bolo zariadenie delimitované zo štátu na Mesto Prešov, ktorý je t. č. jeho zriaďovateľom. Je to rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou.

Kapacita zariadenia je 150 lôžok, počet zamestnancov 79.

Sociálna služba je poskytovaná v siedmich domoch, ktoré máju svoje vlastné názvy. To sú domy: Príma, Viktória, Bona Via, Tália, Diana, Dom nad Jazerom a Nona.

Cieľové skupiny, ktorým sa primárne venujeme:
V zariadení pre seniorov Harmónia sa poskytuje sociálna služba s celoročnou pobytovou formou fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Ponúkané služby a hlavná náplň činnosti:
V zariadení pre seniorov sa:

 1. poskytuje
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľská starostlivosť,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
 2. utvárajú sa podmienky na
  • úschovu cenných vecí
 3. zabezpečuje sa
  • záujmová činnosť
  • pracovná terapia

V ZpS Harmónia sa vykonávajú aj iné činnosti, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje ale zvyšujú kvalitu sociálnej služby. Ide najmä o výkon sociálnych terapií s prijímateľmi sociálnej služby (arteterapia, muzikoterapia, činnostná terapia),  taktiež je zabezpečovaná canisterapia. V roku 2013 ZpS  Harmónia podáva žiadosť o udelenie akreditácie na špecializované sociálne poradenstvo pre občanov z terénu (seniori).

Harmonogram aktivít a podujatí v letnej sezóne 2013

18.5.    Preteky turistickej zdatnosti pre rok 2013 - Majstrovstvá okresov Prešov a Sabinov organizované Regionálnou radou klubu slovenských turistov v PREŠOVe v spolupráci so ZpS Harmónia - v areáli zariadenia bude Štart a Cieľ pretekov a občerstvenie pre účastníkov
31.5.    Otvorenie letnej sezóny v „Zóne oddychu a harmónie“ v areáli ZpS Harmónia, Prešov - Cemjata spojené s kultúrnym programom a II. ročníkom súťaže vo varení „GUĽÁŠMAJSTER“.

6.6.      Výlet pre klientov zariadenia do termálneho kúpaliska VRBOV

14.6.    SPOLOČNE sa učíme, tvoríme, hráme – medzigeneračné stretnutie za účasti žiakov 1.C triedy zo ZŠ Májové námestie spolu s našimi klientmi – spoločné tvorivé dielne, športové súťaže a varenie guľášu

16.6.    Vystúpenie folklórneho súboru DÚBRAVA v areáli zariadenia.

19.6.    Regionálne kolo Koncertu bez bariér -  KRÍDLA TÚŽBY 2013 - podujatie organizované pod záštitou predsedu PSK

27.6.    V. ročník - CEMJATSKÁ OLYMPIÁDA - medzinárodné športové podujatie pod záštitou primátora Mesta Prešov

Otvorenie zóny oddychu a harmónie

harmonia_1
harmonia_2
harmonia_1
harmonia_2

Dňa 10.08.2012 symbolickým prestrihnutím pásky primátorom mesta Pavlom Hagyarim začala realizácia myšlienky, ktorej cieľom je vytvoriť v areáli ZpS na Cemjate„ZÓNU ODDYCHU A HARMÓNIE“ pre obyvateľov zariadenia , ale aj pre prešovskú verejnosť, ktorá by slúžila na kultúrne a oddychovo – relaxačné účely.

V zóne plánujeme umiestniť lavičky, vytvoriť cestičky aj pre imobilných obyvateľov, naplánované je aj minigolfové ihrisko. Celková revitalizácia areálu by mala byť ukončená do dvoch rokov.
Súčasťou tohto podujatia bola aj súťaž vo varení guľášu, kultúrny program a ukážky rezbárskej činnosti majstra Janiča z Brežan.

FOTOGALÉRIA

Dni otvorených dverí v Harmónii

harmonia_3
harmonia_4
harmonia_3
harmonia_4

V rámci mesiaca Úcty k starším už tradične v zariadení „otvárame“ svoje dvere, aby sme širokej verejnosti priblížili život našich seniorov. Tento rok sme dvere otvorili dňa 15.10 2012 slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Donáta.

Po krátkej bohoslužbe nasledoval kultúrny program, na ktorom vystúpili mažoretky Labi, mladý folklórny spevák Roland Guba a Maja Čahojová pod vedením Mgr. Anny Regrutovej s hudobným doprovodom Mgr. Zlatice Timčiskovej, hudobné zoskupenie ľudovej hudby pod vedením p. Františka Kačicu.

Počas programu mohli prítomní hostia sledovať prezentáciu života klientov v zariadení. Kultúrny program bol popretkávaný príhovormi riaditeľa ZpS Harmónia Mgr. Slavka Poptrajanovskeho a JUDr. Pavla Hagyariho – primátora Mesta Prešov, ktorý symbolicky otvoril „brány“ Dňa otvorených dverí.

O tom, že nemôžeme ponúknuť luxus, ale ochotu pomáhať a pracovať sa mohli pozvaní hostia presvedčiť počas prehliadky jednotlivých domov, kde klienti spolu so zamestnancami zariadenia pripravili pohostenia. Tu sa mohli všetci presvedčiť, aký je reálny život klienta v zariadení.

Na záver dňa otvorených dverí bola pre pozvaných hostí pripravená recepcia, kde jedlá na nej pripravené nelahodili len oku, ale aj telu.

Chraňme si našu zem, občianske združenie Živá zem v ZPD Harmónia, Prešov - Cemjata

harmonia_5
harmonia_6
harmonia_5
harmonia_6

Občianske združenie (OZ) Živá Zem je zamerané na aktivity pre pomoc ľuďom a planéte Zem. Cieľom OZ je praktická ochrana prírody, ako aj šírenie teoretických vedomostí prostredníctvom vzdelávania v oblasti ekológie.
V rámci svojej činnosti navštívili aj naše zariadenie, kde sa v dňoch 21.- 22.10.2012  realizovala výstava spojená s prednáškou pod vedením štatutára OZ Živá zem Štefana Adamčíka.

Okrem klientov ZpS sa na prednáške zúčastnili aj žiaci základných a stredných škôl, ako aj zástupcovia slovenských médii.

Okrem iného informoval p. Adamčík, že v areáli ZpS Harmónia aktivisti z OZ vysadili 40 stromčekov a v budúcnosti plánujú zhotoviť kŕmidla pre vtáky. Je to výzva pre našich klientov, ktorí sa tak môžu podieľať na pomoci pri ochrane prírody a kŕmení vtáčikov.

Seniori Prešovčanom

harmonia_7
harmonia_8
harmonia_7
harmonia_8

SENIORI PREŠOVČANOM – takýto nápis môžu obyvatelia a návštevníci Prešova vidieť na stánku, ktorý  bol umiestnený na  Floriánovej ulici.

Otcom tejto peknej myšlienky – prezentácie výrobkov z činnosti v zariadeniach sociálnej služby  je pán primátor mesta, ktorý aj 6.11. o 14.oo hod tento stánok slávnostne otvoril. Záujemcovia o výrobky seniorov realizované v rámci ergoterapeutickej činnosti v ZpS Harmónia, Prešov – Cemjata a ZpS Náruč , Veselá 1, si  mohli  tieto výrobky zakúpiť za dobrovoľnú symbolickú sumu.

Zariadenie pre seniorov NÁRUČ, Prešov

Kontakt

naruc

Veselá 1, 080 01 Prešov

telefón: 051 / 77 15 512

Riaditeľ zariadenia: PhDr. Jozef Dobrovič

fax: 051 / 77 14 483

web: www.zpsnaruc.sk

Základné informácie

Predstavenie združenia:

 • bolo zriadené 25.04.1986,
 • je zariadením sociálnych služieb s celoročnou pobytovou a ambulantnou formou
 • umožňuje prijímateľom sociálnej služby viesť relatívne samostatný život
 • cieľom zariadenia je vytvárať pre prijímateľov sociálnej služby podmienky blízke ich prirodzenému domácemu prostrediu

Cieľové skupiny, ktorým sa primárne venujeme:
Zariadenie pre seniorov Náruč poskytuje sociálnu službu seniorom na riešenie nepriaznivej a krízovej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného stavu.

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie poskytuje sociálnu službu v zmysle zákona 448/2008 Z.z

 • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť
 • obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie a údržba bielizne a šatstva
 • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť,
 • obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie a údržba bielizne a šatstva,
 • iné činnosti: spolupráca s inštitúciami, sprostredkovanie lekárskeho vyšetrenia,
 • duchovná činnosť,
 • spoločenské a kultúrne dianie,
 • kadernícke a pedikérske služby
 • cukráreň

Uskutočnené akcie a podujatia

penzistaV našom zariadení sa organizoval 1. ročník minigolfového turnaja dňa 21.06.2012, na ktorom sa zúčastnili denné centrá Družba, Sabinovská a Jiráskova, Občianske združenie Tehlička, DD Spišská Nová Ves, DD a DSS Nálepkovo, Združenie vojnových poškodencov – invalidov m.o, DSS a ZPS Ako doma n.o a ZPS Harmónia Cemjata. Naši športovci sa umiestnili na prvom mieste.

Ďalšie akcie:

 • fašiangové popoludnie
 • oslavy MDŽ,
 • oslavy Dňa matiek,
 • počúvanie biblických príbehov,
 • pôstne zamyslenia,
 • tanečné, hudobné pásma,
 • posedenie pri spoločenských hrách, krížovkách,
 • posedenia s oslávencami,
 • Večerné nocturno,
 • októbrová zábava, silvestrovská zábava,
 • Oslavy sv. Sv. Mikuláša,
 • Vianočné pásmo zamerané na vianočné zvyky a tradície.
 • Prednášky - Prevencia proti krádežiam, ukážky práce psovodov, ukážky základov sebaobrany.

foto1
foto2
foto3
foto4
foto5

Pripravované a plánované podujatia:

 • Fašiangové popoludnie 06.02.2013
 • Stretnutia pri tanci február 2013
 • II. ročník monigolfového turnaja
 • Akcie podľa harmonogramu kultúrnych aktivít
 • v rámci projektu „ Starší mladým a naopak“ Športové popoludnie – jún 2013
 • v rámci projektu vzájomnej spolupráce medzi MŠ Čapajevova a Zariadením pre seniorov Náruč:
  • „Karnevalové šantenie“ - február 2013
  • „Ide pieseň dokola“- apríl 2013
  • Vystúpenie detí z MŠ z príležitosti osláv sviatku Dňa matiek – máj 2013
  • „Noc škriatkov“- jún 2013

Projekt „Starší mladým a naopak“ rok 2010 - 2012

V rámci projektu „ Starší mladým a naopak“ spolupracovali prijímatelia sociálnej služby ZpS Náruč na Veselej ul. so žiakmi ZŠ Bajkalská. Môžeme zhodnotiť, že tieto stretnutia naplnili myšlienku projektu „ Starší mladým a naopak“. Postupne a spontánne sa prekonávali bariéry medzi dvoma generáciami.

foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6

Zrealizované akcie:

 1. Deň otvorených dverí 06.10.2010, 06.11.2011,11.10.2012
 2. Koncert speváckeho zboru Cantemus 22.12.2010
 3. Poznaj Prešov z pohľadu dvoch generácií 25.11.2010
 4. Medzi nami ženami 26.05.2011
 5. Športové popoludnie 10.06.2011
 6. Prešov včera a dnes 24.10.2011
 7. Základné informácie o práci na internete 23.02.2012
 8. Herci a herečky 08.11.2012
 9. Vianočný koncert v PKO 12.12.2012

foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6


Projekt vzájomnej spolupráce si MŠ Čapajevova 2010 - 2012

Zariadenie má vypracovaný plán vzájomnej spolupráce s MŠ Čapajevova. V rámci plánu sa uskutočnili tieto akcie:

 1. Vystúpenie detí z príležitosti osláv Dňa matiek, októbra – mesiaca úcty k starším, Vianoc
 2. Stretnutia PSS s deťmi, na ktorom si spoločne pripravovali nepečené koláče.
 3. Stretnutia PSS a detí v materskej škole a v zariadení za účelom spoločného športovania, tvorby spoločných výrobkov a upevňovania medzigeneračných vzťahov.

fotka1
fotka2
fotka3
fotka4

V spolupráci s FF PU sme sa zapojili do projektu Service- learning v rámci, ktorého sa zrealizovalo stretnutie ergoterapeutky s absolventkou FFPU za účelom sprostredkovania nových námetov- pletenie vencov a dekoratívnych predmetov z papiera.

PSS sa zapojili do medzinárodného projektu Art – Botič, „Proč to není tak, jak by to mělo být, ale je to tak jak to je.“ Literárny príspevok na túto tému získal aj ocenenie.

Literárna súťaž vyhlásená firmou SCA Tena na tému „A preto sa teším na zajtra,“ oslovila viacerých PSS.

Na základe pozvania vedenia Strednej odbornej školy podnikania v Prešove sa skupina 10 PSS zúčastnila netradičných maturitných skúšok pod názvom „Potulky Prešovom.“ Študenti v rámci skúšky oboznámili prijímateľov s historickými pamiatkami v Prešove. Vysokú úroveň a dôstojnosť maturít potvrdilo oficiálne prijatie u primátora mesta.

V mesiaci december 2012 sme sa zapojili do projektu „ Seniori Prešovčanom“ a zúčastnili sa na Vianočných trhoch, súčasťou ktorých bol predaj výrobkov ergoterapie v meste.

Zároveň sme prijali ponuku zapojiť sa do projektu podpory seniorského dobrovoľníctva „ Dobrá duša“, ktorý pripravila spoločnosť Hartmann – Rico paralelne v Českej republike a na Slovensku. Cieľom tohto projektu je podporiť dlhodobú aktivizáciu seniorov a vyhľadávať aktivity ľudí v zrelom veku, ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu.

Cvičenie s fyzioterapeutkou Miškou

„Dobrý deň milé dámy a páni, o 15 minút začíname,“  takto som vstupovala do izieb prijímateľov sociálnej služby pred dvoma týždňami, aby som im pripomenula pohybovú aktivitu organizovanú vo vstupnej hale zariadenia.
Dnes už môžeme hovoriť  o pravidelnom stretávaní sa skupiny 8 - 10 osôb, ktoré si zvyšujú kvalitu svojho života prostredníctvom liečebnej rehabilitácie. Cvičenie rozvíja  psychické a fyzické schopnosti a zlepšuje náladu zúčastneným.
Pýtate sa kedy? Som tu pre Vás každý pracovný deň o 10tej hodine a pozývam aj tých, ktorí postávajú okolo a zatiaľ nenabrali odvahu.

Vaša fyzioterapeutka Miška

cvicenie_miska_small1
cvicenie_miska_small2
cvicenie_miska_small3

Fašiangové popoludnie

„Vitajte priatelia, zábava začína, my si tu žijeme jak jedna rodina....“ to bol úvodný  text piesne, ktorou sme 06.02.2013 zahájili „Fašiangové popoludnie“. O navodenie atmosféry sa postarali členovia speváckeho krúžku a študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove. Repertoár ľudových a populárnych piesní doplnili súťaže zamerané na rýchlosť a tímovú spoluprácu. Trefné boli peripetie zo života na dedine v scénke, ktorú pripravili zamestnanci. Avšak nezabudnuteľné reakcie vyvolalo vyhodnotenie súťaže s názvom „Kto je kto“? Prijímatelia pritom hádali komu zo zamestnancov patria tie veselé tváričky na fotografiách z detstva. Bolo pripravené aj občerstvenie, nechýbali tradičné šišky, ale samozrejme, že najväčší priestor počas tejto akcie bol vytvorený pre  tanec a zábavu.

fasiangove_popoludnie1small
fasiangove_popoludnie2small
fasiangove_popoludnie3small
intro

Starká, starký, poď si so mnou zatancovať

V rámci projektu „Starší mladším a naopak“ nás 7. februára 2013  pozvali pedagógovia a žiaci Základnej školy z Bajkalskej ulice  na spoločenské stretnutie pod názvom „Starká, starký, poď si so mnou zatancovať“. Čo sa skrývalo pod týmto názvom? Príjemné popoludnie, počas ktorého sme sa dozvedeli históriu tancov waltz, polka a valčík. Okrem teoretických vedomostí nás učiteľka tanca naučila základné kroky, ktoré sme si vyskúšali s mladými  tanečnými partnermi. Nádherné hudobné evergreeny roztancovali všetky vekové kategórie. Ako záverečné prekvapenie nám bolo od organizátorov odovzdané „Tanečné vysvedčenie“.  Rozlúčili sme sa  úprimným poďakovaním a keď sme sa naučeným tanečným krokom vybrali na spiatočnú cestu, v ušiach nám ešte stále znela pieseň „Ružičky červené“.

starsi_mladym1small
starsi_mladym2small
starsi_mladym3small
starsi_mladym4small
starsi_mladym5small

Návštevnosť

Spolu:247894
Včera:16
Dnes:2