Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na prednášku Mgr. Barbory Meššovej (Liga za ľudské práva) spojenú s diskusiou na tému Sociálnoprávna ochrana (migranti a azylanti), ktorá sa uskutoční 25. februára 2016 (štvrtok) od 13:15 hod. do 15:55 hod. v miestnosti číslo 159.

Ľudské práva sú (podľa prirodzenoprávnej náuky) dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šľachte, zatiaľ čo obyčajným ľuďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané. Medzi základné ľudské práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu, svedomia, spolčovania, právo zhromažďovania a iné.

Sú to univerzálne práva všetkých ľudských bytostí, nezávislé od jurisdikcie alebo iných faktorov ako sú etnický pôvod, národnosť, náboženstvo, pohlavie a pod. Myšlienka ľudských práv pochádza z filozofických myšlienok a konceptov prirodzených práv formovaných hlavne počas doby osvietenstva.

Existencia, opodstatnenosť a obsah ľudských práv sú neustálym predmetom diskusie filozofických a politických vied. Z právneho hľadiska sú ľudské práva zakotvené v medzinárodných zákonoch a dohodách, ako aj vo vnútroštátnych zákonoch mnohých krajín. Pre mnohých ľudí však teória ľudských práv ide nad rámec zákona a tvorí morálnu základňu pre reguláciu súčasného geopolitického poriadku. Pre nich znamenajú aj demokratické ideály.

Ľudské práva boli deklarované viacerými významnými dokumentmi:

  • dokumentom Habeas Corpus Act,
  • Deklaráciou práv človeka a občana,
  • Všeobecnou deklaráciou ľudských práv,
  • Deklaráciou práv dieťaťa z 1959,
  • Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
  • Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach,
  • Listinou základných práv a slobôd

migranti azylanti

zverejnila: -rk-


 

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247894
Včera:16
Dnes:2