Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
bezdomovci

Cieľom spoločného projektu sociálnych partnerov s bonmotom „Aj keď na ulici, ale čistí...“ bolo poskytnúť možnosti samosprávy aj štátnej správy pri riešení problematiky ľudí bez domova v meste Prešov, pričom sumárnym výstupom tejto spolupráce bolo vytvoriť systém vzájomnej pomoci pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Cieľovou skupinou projektu sú bezdomovci, ktorí žijú na ulici a ktorým sa počas troch mesiacov od spustenia realizácie projektu čiastočne pomohlo v ich neľahkej životnej situácii.

Na pracovnom stretnutí, ktoré sa nedávno uskutočnilo v rámci príprav spoločného postupu sociálnych partnerov pred blížiacou sa zimou, sa zhodnotili aj výsledky doterajšej činnosti. „Mesto Prešov má záujem na tom, aby boli takýto ľudia verejnosťou do určitej miery akceptovaní, neponižovaní, a preto sme navrhli využiť profesné zručnosti, možnosti a kompetencie našich sociálnych partnerov tak, aby sme zosieťovaním sociálnych služieb tejto skutočnosti napomohli v čo najvyššej možnej miere, “ uviedol Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ v Prešove. Dominantnou ideou projektu bolo spojiť sily a nájsť vhodný spôsob, ako sa vzájomne dopĺňať, prípadne rozdeliť si pole pôsobnosti v oblasti pomoci týmto sociálnym skupinám a v konečnom dôsledku podieľať sa na napĺňaní tejto myšlienky.

Prínos, dôležitosť i aktuálnosť projektu potvrdil aj Imrich Olejník, zástupca náčelníka MsP a Peter Valíček, riaditeľ Gréckokatolíckej charity v Prešove (GKCH). „Výsledky sa dostavili hneď, pomohlo sa viac ako desiatke ľudí, aj keď sme sa nevyhli prípadom, kedy bola naša pomoc odmietnutá, “ zhodnotil riaditeľ GKCH.

Na pracovnom rokovaní sa predostreli aj ďalšie kroky súvisiace s príchodom zimného ročného obdobia a mrazov. „V tomto období je potrebné zhodnotiť možnosti humanitárneho skladu GKCH, možnú spoluprácu so sociálnymi sestrami v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach, ako aj formujúcu sa spoluprácu s FNsP J. A. Reimana v Prešove, “ zdôraznil M. Háber. V súvislosti s týmito opatreniami riaditeľ GKCH informoval, že v predošlom zimnom období bola 100 klientom poskytnutá sociálna služba v Nízkoprahovom centre GKCH, Marián Eliáš, riaditeľ Slovenského Červeného kríža (SČK) zas ponúkol v tejto súvislosti možnosť využiť stan a piecky, ktoré má SČK k dispozícii.

„Komisia sociálna a bytová pri MsZ sa každý rok zaoberá financovaním týchto služieb. Veľmi si vážime čo robí GKCH, sú posledným miestom záchrany pre takýchto ľudí, “ uviedol na margo tohto projektu Alexander Ernst, predseda Komisie MsZ sociálnej a bytovej. „Verím, že MsÚ bude v budúcnosti využívať všetky kompetencie, ktoré má podľa platného znenia zákona č.305/2005 pri výkone opatrení sociálnej kurately pre dospelých. Vždy je lepšie robiť prevenciu, ako riešiť dôsledky, “ zdôraznil pri tejto tematike poslanec MsZ v Prešove A. Ernst.

Pomoc týmto ľuďom môžeme naďalej priamo kontaktovaním oddelenie sociálnych služieb MsÚ v Prešove (051/3100 554) v pracovných dňoch v čase od 7:30 h do 15:30 h, prípadne Grécko-katolícku charitu (0904 738 516, 051/7723 752) v pracovných dňoch v čase od 7:00 h do 18:00 h.

„V prípade, že takýto občan vzbudzuje verejné pohoršenie alebo je agresívny, je možné kontaktovať aj Mestskú políciu Prešov na čísle 159 v nepretržitej prevádzke, sociálni pracovníci z GKCH následne prídu, budú ho sprevádzať do svojho zariadenia, poskytnú mu hygienickú očistu, čisté oblečenie, jedlo a samozrejme základné poradenstvo, “ upozornila Beáta Horváthová, vedúca oddelenia sociálnych služieb MsÚ. „Pokiaľ bude ochotný prijať pomoc aj opakovane, môže byť poskytnuté prístrešie v nocľahárni a ďalšie sociálne služby, keď sa však rozhodne vrátiť na ulicu, bude aspoň čistý a nebude u ostatných občanov vzbudzovať pohoršenie svojim vzhľadom a správaním, “ dodala B. Horváthová.

Mesto chce týmto spôsobom napomôcť skultúrneniu verejných priestranstiev, ale hlavne zachovaniu ľudskej dôstojnosti ľuďom, ktorí rôznym spôsobom prišli o svoje bývanie a sú nútení prežívať na ulici.

Hlavými partnermi projektu je oddelenie sociálnych služieb MsÚ v Prešove, Mestská polícia, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Gréckokatolícka charita Prešov, Úsmev ako dar, Magis, Slovenský červený kríž a VÚC Prešov, ktorých spoločným záujmom je adresné a účelné poskytovanie sociálnej pomoci bezdomovcom a ľuďom v sociálnej núdzi.

(vkg)

Zverejnila: Veronika Kmetóny Gazdová, PhDr.

Návštevnosť

Spolu:245690
Včera:22
Dnes:9