Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
trojlistok

Konferencia „Ambulantná forma sociálnej pomoci pre závislých v procese liečby a doliečovania v meste Prešov“, ktorá sa uskutočnila 22.11.2013 pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu MUDr. Anny Záborskej a je súčasťou projektu „Zdravé ženy – zdravá generácia“, sa zúčastnilo sa viac ako 70 účastníkov z radu odborníkov ako i laickej verejnosti.

Problematika závislostí a spoluzávislostí je na Slovensku veľmi rozšírená. Jednotlivé regióny majú svoje špecifiká a pre PSK je charakteristická hlavne závislosť od alkoholu, hazardných hier a liekov. Podľa poslednej monitorovacej správy z roku 2011, ktorú vydalo Národné monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti, sa mnohé ukazovatele v tejto oblasti oproti roku 2007 zhoršili. Situácia síce nie je epidemická, ale určite vážna. Preto je riešenie tejto problematiky veľmi potrebné.
Hlavným cieľom konferencie bolo poukázať na nedostatočné legislatívne, právne, sociálne a zdravotné zázemie pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v oblasti liečby a doliečovania závislých, pričom sme poukázali hlavne na narastajúci počet závislých žien a neriešenie problematiky spoluzávislostí, ktoré majú veľmi negatívny dopad na fungovanie rodiny.

V úvode konferencie všetkých hostí a účastníkov konferencie prostredníctvom videoprednášky pozdravila europoslankyňa MUDr. Anna Záborská, ktorá poukázala na dôležitosť ambulantnej liečby a doliečovania závislosti. Zároveň predstavila pozitívne príklady zo zahraničia. Hlavné prednášky predniesla MUDr. Mária Martinove ml., primárka OLUP Predná Hora, na tému alkoholizmu žien a spoluzávislosti. Prednášky boli veľmi pozitívne hodnotené aj účastníkmi konferencie a rozpútali diskusiu k daným témam.
V súčasnej legislatívnej úprave neexistuje možnosť zriadenia ambulantnej formy resocializácie a len veľmi obmedzene je možné využívať sociálnu formu pomoci, ktorá je legislatívne upravená v zákone č. 448/2008 o sociálnych službách, pre osoby závislé a po výkone trestu odňatia slobody, ktoré sú prioritne riešené v zákone č. 305/2005 o SPODaSK.

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je aj fakt, že v meste Prešov ako jedinom krajskom meste nie je zriadená špecializovaná zdravotná ambulancia látkových a nelátkových závislostí a nadväzne neexistuje dostatočné legislatívne prepojenie medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o závislé osoby.

Organizovala ju organizácia TROJLÍSTOK, n.o. a webový portál Sociálny Prešov. Prišli ju podporiť poslanci NR SR, mestského zastupiteľstva, zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, mesta Prešov, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Prešovskej univerzity a mnohí ďalší. Čo je znakom toho, že táto téma nie je ľahostajná odborníkom, ale ani laickej verejnosti. Problematika závislostí si vyžaduje pozornosť nás všetkých. Vyžaduje si viac informovanosti, viac komunikácie vo vzťahu k verejnosti, k médiám a odborníkom. Je dôležité začať diskusiu a hľadať zákonné možnosti na vybudovanie a podporu AMBULANTNEJ FORMY SOCIÁLNEJ POMOCI PRE ZÁVISLÝCH V PROCESE LIEČBY A DOLIEČOVANIA v meste PREŠOV.


 

TROJLÍSTOK n.o. a webový portál Sociálny Prešov zorganizovali pre širokú verejnosť odbornú konferenciu pod záštitou europoslankyne MUDr. Anny Záborskej

AMBULANTNÁ FORMA SOCIÁLNEJ POMOCI PRE ZÁVISLÝCH V PROCESE LIEČBY A DOLIEČOVANIA V MESTE PREŠOV,

ktorá sa uskutočnila
22.11.2013 o 10.00 hod. 
na Konštantínovej ulici v Prešove (Budova Coop Jednoty)

PROGRAM KONFERENCIE:
10:00 Registrácia účastníkov
10:30 Otvorenie konferencie
10:45 Príhovor europoslankyne Anny Záborskej
11:00 – 13:00 Odborné prednášky k téme konferencie

 • Ženský alkoholizmus – MUDr. Mária Martinove ml., OLÚP Predná Hora
 • Spoluzávislosť, formy pomoci v procese doliečovania rodiny – MUDr. Mária Martinove ml., OLÚP Predná Hora
 • Ambulantná forma sociálnej pomoci pre závislých v procese liečby a doliečovania v meste Prešov

13:00 Diskusia
14:00 Záver

CIEĽOM KONFERENCIE BOLO: 
Poukázať na nedostatočné legislatívne, právne, sociálne a zdravotné zázemie pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v oblasti liečby a doliečovania závislých osôb, ale tiež na neustále rastúci počet závislých žien a z toho vyplývajúci dopad na fungovanie rodiny. Ďalej na problematiku spoluzávislosti, ako aj na hľadanie spoločnej stratégie pri riešení celkovej pomoci závislým osobám.
Konferenciou chceme poukázať na nedostatočne riešený problém alkoholizmu v našich rodinách, na fatálne dôsledky, ktoré spôsobuje v rodinách pijúcich členov, hlavne žien, matiek.
Poukázať na potrebu okamžite problém riešiť a poskytnúť postihnutým jednotlivcom či rodinám odbornú pomoc vo forme adresnej sociálnej služby a ponúknuť informácie o možnostiach pomoci.

KOHO SME CHCELI OSLOVIŤ:
Naše snaženie smeruje hlavne k cieľovej skupine osôb závislých od drog, alkoholu a patologického hrania a ich rodinám. Osloviť však chceme každého kto môže pomôcť, študentov stredných a vysokých škôl, odborníkov, samosprávu, štátnu správu, širokú verejnosť, firmy, podnikateľov, občianske združenia, neziskové organizácie, osobnosti mesta, poslancov a všetkých tých, ktorí sú ochotní pomôcť.

HLAVNÝMI ORGANIZÁTORMI SÚ:

  • Trojlístok, n.o. Prešov
  • Webový portál Sociálny Prešov

ZÁŠTITU NAD KONFERENCIOU PREVZALA:

  • Europoslankyňa MUDr. Anna Záborská

KONFERENCIU FINANČNE PODPORILA:

  • Komunitná nadácia Veľký Šariš

PARTNERMI KONFERENCIE SÚ:

  • Mesto Prešov
  • Prešovská univerzita
  • EPP Group

SPONZORMI KONFERENCIE SÚ:

  • COOP Jednota
  • Firma HESTA – okná a dvere

ČINNOSŤ organizácie TROJLÍSTOK, n.o.

Trojlístok, n.o. je nezisková organizácia založená 4.7.2012, poskytuje všeobecne prospešné služby so zameraním na prevenciu a pomoc osobám závislým od alkoholu, drog a gamblingu, taktiež aj spoluzávislým - rodinným príslušníkom závislých osôb.
Poskytujeme tieto služby:
Integračné centrum integračný program je zameraný na zmenu postoja, hodnôt a zmenu životného štýlu závislej osoby
Podporné kluby:

  • LADY A KLUB – diskrétne – podporná skupina pre abstinujúce ženy
  • D.A.G. KLUB – podporná skupina pre osoby abstinujúce od drog, alkoholu a gamblingu
  • R a Z – rodina a závislosť – podporná skupina pre rodinných príslušníkov, partnerov závislých osôb
  • PEER skupina – mládežnícka skupina, pôsobiaca medzi rovesníkmi

Realizované projekty:

 • „Deň otvorených dverí“, ktorý sa uskutočnil v decembri 2012, kde sme otvorili dvere širokej verejnosti
 • „Alkohol nie je žiadne neviniatko“ (01/2012 - trvá), projekt podporený z Komunitnej nadácie Veľký Šariš. Cieľom projektu bolo vytvorenie mládežníckej skupiny a rozbeh jej aktivít v spolupráci so zamestnancami.
 • „Ulica neznesie všetko“ – (06/2013) cieľom bola výstava prác PEER skupiny zameraná na zdravý životný štýl a poukázanie na hrozbu látkových i nelátkových závislostí. Financované Trojlístok, n.o.
 • Konferencia „Zdravá žena – zdravá generácia I.“, ktorá sa uskutočnila 25.6.2013 pod záštitou europoslankyne MUDr. Anny Záborskej za účasti odbornej, ale i laickej verejnosti. Financované Trojlístok, n.o.
 • Zriadenie chránenej dielne pre 1 zamestnanca, ktorý dohliada na pracovnú terapiu pre závislých klientov Integračného centra. Financované ÚPSVaR Prešov.
 • „Závislé závislosti“ (11/2013 – trvá) cieľom projektu je zrealizovať výtvarné popoludnie rôznymi technikami pre mládež pod vedením členov PEER skupiny. Financované IUVENTA.
 • „Poznávajme nepoznané, rozoznajme dobré a zlé“ (11/2013 – trvá) – hlavnou aktivitou projektu je návšteva liečebne CPLDZ Košice pre členov PEER skupiny. Financované IUVENTA.
 • „Poďme sa zahrať na divadlo“ (11/2013 – trvá) - výroba kulís a kostýmov pre divadelné predstavenie nacvičované členmi PEER skupiny.

A ďalšie nami pripravené projekty sú v hodnotiacom procese.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať na č. 0948 078 997 alebo
e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..">.

Za Váš prejavený záujem, ústretovosť už teraz ďakujeme a tešíme sa na prípadnú na spoluprácu s Vami.

Prezentácia "AKOHOLIZMUS ŽIEN"
Prezentácia "Závislosť, rodina., spoluzávislosť, doliečovanie"

(Prezentácie sú uverejnené so súhlasom MUDr. Márie Martinove ml., OLÚP Predná Hora)

Mgr. Bc. Gabriela Šostáková, riaditeľka, Trojlístok, n.o. Prešov
zverejnila -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245690
Včera:22
Dnes:9