Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý:

 • je invalidný
 • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a
 • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska klienta.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Prešov
Masarykova 1
080 01 PREŠOV
Telefónne čísla:     051/75 68 111 – ústredňa    051/75 68 116 – odbor dôchodkového poistenia

Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Aké doklady musíte predložiť?

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas;
 • tlačivo „Prehliadka zisťovacia – kontrolná“, ktoré je vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom;
 • doklad o ukončenom vzdelaní - napr. výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom; prípadne potvrdenie školy o tom, odkedy a dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo skončené predpísaným spôsobom;
 • ak ide o muža - vojenskú knižku alebo doklad od príslušnej vojenskej správy o základnej vojenskej službe a vojenskom cvičení;
 • ak ide o ženu - rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Ak dieťa zomrelo pred dosiahnutím 18. roku veku, je nutné predložiť aj jeho úmrtný list alebo výpis z matriky. Ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, treba doložiť, odkedy a dokedy takáto starostlivosť trvala.
 • potvrdenie o všetkých obdobiach evidencie v evidencii nezamestnaných pred 1. januárom 2001;
 • potvrdenie o všetkých obdobiach poberania podpory v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003;
 • hodnoverný doklad o dobe zamestnania – najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia;  potvrdenie zamestnávateľa, z ktorého musí byť zrejmé, odkedy a dokedy trvalo zamestnanie.
 • (Zamestnávateľ je povinný podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.);
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke: http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s

zdroj: socpoist.sk

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247213
Včera:26
Dnes:12