Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

 Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia posudzuje:

  1. dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, (posudzovanie invalidity)
  2. dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, choroby a stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA pobočka Prešov
Masarykova 1
080 01 PREŠOV
051/75 68 111 - ústredňa
051/75 68 334 - odbor lekárskej posudkovej činnosti
051/75 68 424 - odbor lekárskej posudkovej činnosti
051/75 68 307 - odbor lekárskej posudkovej činnosti

Posudkový lekár sociálneho poistenia pri zisťovaní invalidity posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa zákona o sociálnom poistení. Táto posudková činnosť sa vykonáva len v rámci konania o dôchodkovú dávku na základe žiadosti poistenca.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

  1. lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a
  2. komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Poistenec je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa pritom nesčítavajú.

Možno ju zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti pracovať je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri kontrolných prehliadkach:

  1. v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní alebo aj skôr, ak posudkový lekár zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky;
  2. na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

neprehliadniteV zmysle § 227 ods. 2 písm. c) zákona o sociálnom poistení je poistenec a poberateľ dávky povinný zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Za porušenie uvedenej povinnosti môže Sociálna poisťovňa v zmysle § 239 zákona o sociálnom poistení uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 eura.

Podľa § 112 ods. 7 zákona o sociálnom poistení výplata dávky, ktorá je podmienená invaliditou, stratou alebo poklesom pracovnej schopnosti, sa zastaví, ak sa poberateľ dávky nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu.

Všetky potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke: http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247881
Včera:13
Dnes:5