Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
mince

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vždy k 1. júlu kalendárneho roka Opatrením upravuje výšku tzv. životného minima. Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Zákon o životnom minime sám od seba nepredstavuje nárok na žiadnu dávku. Je to len spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Tento ekonomický ukazovateľ má priamy vplyv aj na výšku daňového bonusu, zdaňovanie príjmu fyzických osôb, na výšku príspevku pre zdravotne postihnutých, dávky a príspevky v hmotnej núdzi a výšku úhrad v zariadeniach sociálnych služieb a ďalších príspevkov.

Dňom 1. júla 2013 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima z 28. júna 2013. Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa sumy životného minima ustanovili nasledovne:

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona
sa zvyšujú o 1,8 % takto:

a) v § 2 písm. a) zákona o životnom minime sa suma 194,58 € pre jednu plnoletú fyzickú osobu nahrádza sumou 198,09 € (zvýšenie o 3,51 €);
b) v § 2 písm. b) zákona o životnom minime sa suma 135,74 € pre ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu nahrádza sumou 138,19 € (zvýšenie o 2,45 €);
c) v § 2 písm. c) zákona o životnom minime sa suma 88,82 € pre zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa nahrádza sumou 90,42 € (zvýšenie o 1,60 €).

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby
• s 1 nezaopatreným dieťaťom predstavuje sumu 288,51 € mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 198,09 € a 90,42 €)
• s 2 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 378,93 €
• s 3 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 469,35 €
• so 4 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 559,77 €
Životné minimum dvojice bez detí predstavuje sumu 336,28 € mesačne (vypočíta sa ako súčet súm 198,09 € a 138,19 €).

-rk-
(Zdroj: http://www.employment.gov.sk/zivotne-minimum-od-172013.html)

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:241670
Včera:29
Dnes:31