Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
životné minimum

Životné minimum ako ekonomický ukazovateľ ovplyvňuje niektoré dávky a príspevky:
daňový bonus
rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa
minimálne výživné, náhradné výživné,
dávky a príspevky v hmotnej núdzi
predčasný starobný dôchodok
príspevok na absolventskú prax
Zmena sa dotkne náhradných rodičov, či zdravotne postihnutých občanov v podobe príspevku na asistenciu či opatrovanie.

DAŇOVÝ BONUS

V súvislosti s valorizáciou súm životného minima sa daňový bonus podľa § 33 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 52 ods. 48 zákona o dani z príjmov zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.
Výška mesačného daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom platná do 30.6.2013 v sume 21,03 € sa s účinnosťou od 1. júla 2013 zvyšuje na sumu 21,41 €.
Zvýšená suma mesačného daňového bonusu sa prvýkrát vyplatí za mesiac júl 2013 pri vyplatení mzdy v auguste 2013.
Daňový bonus na každé vyživované dieťa si môže uplatniť
a) daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (t. j. 6 x 337,70 eura = 2 026,20 eura);
b) daňovník, ktorý mal príjmy z podnikania, príp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (2 026,20 eura) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z tejto činnosti.
O sumu daňového bonusu sa znižuje daň. Daňový bonus si môže uplatniť iba jeden z rodičov.

VÝŽIVNÉ

Zvyšuje sa tiež minimálne výživné. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime. Od 1. júla 2013 je minimálne výživné 27,13 €.
Náhradné výživné, ktoré za neplatiaceho rodiča platí na nezaopatrené dieťa štát (vypláca ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), sa zvyšuje na 108,504 € mesačne.
Náhradné výživné sa poskytuje v maximálnej výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

PRÍSPEVKY NA PODPORU NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI

Od 1. septembra 2013 sa zvýšia aj sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, a to nasledovne:
• Jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti sa zvýši na 368,19 € (do 31.8.2013 vo výške 361,68 €)
• Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti sa zvýši na 922,29 € (do 31.8.2013 vo výške 905,99 €)
• Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti sa zvýši na 138,13 € (do 31.8.2013 vo výške 135,69 €)
• Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvýši na 175,62 € (do 31.8.2013 vo výške 172,52 €)

PRÍSPEVKY PODĽA ZÁKONA O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI

a) príspevok počas vykonávania absolventskej praxe tvorí 65 % sumy životného minima t.j. 128,76 €;
b) maximálna výška odmeny, ktorú môže uchádzač o zamestnanie dosiahnuť za vykonávanie zárobkovej činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, a to na 148,57 € (ide o 75 % sumy životného minima).

SUMA MINIMÁLNEJ PENZIE

Minimálna predčasná penzia dosahuje 1,2-násobok aktuálnej sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Najnižší možný predčasný starobný dôchodok od júla tohto roka stúpne z 233,50 € na maximálnu výšku 237,80 €.
V prípade účastníkov druhého piliera, ktorí v kapitalizačnom pilieri sporia aspoň 5 rokov, bude najnižší možný predčasný starobný dôchodok 118,9 €, čo je 0,6-násobok životného minima pre plnoletú osobu.

PRÍSPEVKY NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV SVOJHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

S rastom životného minima stúpnu aj príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov svojho zdravotného postihnutia ťažko zdravotne postihnuté osoby. Ide predovšetkým o peňažný príspevok na osobnú asistenciu, peňažný príspevok na prepravu, peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov (diétne stravovanie, hygiena alebo opotrebovanie, prevádzka osobného motorového vozidla, pes so špeciálnym výcvikom), peňažný príspevok na opatrovanie. Viac a presné sumy nájdete v kategórii zdravotne ťažko postihnuté osoby – Kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného postenia.

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, PRÍDAVOK NA DIEŤA, PRÍPLATOK K PRÍDAVKU NA DIEŤA

K 1. júlu 2013 zostáva bez zmeny rodičovský príspevok, ktorého výška sa upraví až k 1.1.2014, a to zo súčasných 199,60 € na 203,20 €.
Od januára 2014 sa tiež zvýši suma prídavku na dieťa na 23,52 € (teraz 23,10 €) a suma príplatku k prídavku na dieťa 11,02 € (v súčasnosti 10,83 €).

-rk-
(Zdroj: www.europrofit.sk, www.sita.sk, www.peniaze.pravda.sk)

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:243235
Včera:28
Dnes:9