Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
prispevky

Zmena finančnej čiastky životného minima mala vplyv na zvýšenie opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktorých výška podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vyjadrená v percentách zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Jednotlivé kompenzácie sa priznávajú ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím na prekonanie alebo zmienenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Na základe tejto úpravy sa takto zmenili sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu platné od 1. júla 2012

Opakované peňažné príspevky:
(Pre výpočet výšky peňažných príspevkov platí suma 194,58 €.)

 • Príspevok na osobnú asistenciu
  Je určený pre osobu od 6 do 65 rokov veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby, a po 65. roku veku, len ak bol príspevok poskytovaný je pred dovŕšením 65. roku veku. Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ktorá je 1,39 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu sa zvýšila z doterajších 2,64 € na 2,71 € (zvýšenie o 0,07 centov).
 • Peňažný príspevok na prepravu
  Jeho výška sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od príjmu fyzickej osoby s ŤZP a preukázaných nákladov na prepravu mesačne najviac 51,02 % sumy ŽM sa zvýšila z doterajších 96,86 € na 99,28 € (zvýšenie o 2,42 €).
 • Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, ktorý je mesačne vo výške
  • 1. skupina18,56 % sumy ŽM pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 sa zvýšila z 35,24 € na 36,12 € (zvýšenie o 0,88 centov);
  • 2. skupina9,28 % sumy ŽM pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 sa zvýšila z 17,62 € na 18,06 € (zvýšenie o 0,44 centov);
  • 3. skupina5,57 % sumy ŽM pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 sa zvýšila z 10,58 € na 10,84 € (zvýšenie o 0,26 centov).
 • Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou a opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi, a bytového zariadenia
  Je tvorený 9,28 % sumy ŽM a zvyšuje sa z 17,62 € na 18,06 € (zvýšenie o 0,44 centov).
 • Peňažný príspevok na prevádzku osobného motorového vozidla
  Je vo výške 16,70 % sumy ŽM a bol zvýšený z 31,71 € na 32,50 € (zvýšenie o 0,79 centov).
 • Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
  Tento je mesačne vo výške 22,27 % ŽM a zvyšuje sa zo 42,28 € na 43,33 € (zvýšenie o 1,05 €).
 • Suma peňažného príspevku na opatrovanie, jeho výška sa určuje individuálne a zvyšuje sa nasledovne:
  1. Peňažný príspevok za opatrovanie jednej fyzickej osoby s ŤZP je 111,32 % sumy ŽM a zvyšuje sa na z 211,32 € na 216,61 € (zvýšenie o 5,29 €).
  2. Peňažný príspevok pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP je 148,42 % ŽM a zvyšuje sa z 281,75 € na 288,80 € (zvýšenie o 7,05 €).
  3. Peňažný príspevok pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa poukazuje denná pobytová sociálna služba alebo ktoré navštevujú školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne tvorí 98,33 % ŽM a ten sa zvyšuje z 186,65 € na 191,34 € (zvýšenie o 4,69 €).
  4. Peňažný príspevok pri opatrovaní najmenej dvoch fyzických osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo ktoré navštevujú školské zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne tvorí 139,15 % ŽM a ten sa zvyšuje zo sumy 264,14 € na 270,76 € (zvýšenie o 6,62 €).
  5. Peňažný príspevok pri opatrovaní dvoch fyzických osôb s ŤZP, pričom jednej fyzickej osobe s ŤZP sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a súčasne druhej fyzickej osobe s ŤZP sa denná pobytová sociálna služba neposkytuje alebo sa poskytuje len v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, prípadne druhá fyzická osoba s ŤZP navštevuje alebo nenavštevuje školské zariadenie v rozsahu 20 hodín týždenne je tvorený 144,71 % ŽM, sa zvyšuje z pôvodných 274,70 € na 281,58 € (zvýšenie o 6,88 €).
  6. Peňažný príspevok za opatrovanie popri dôchodku (starobný, predčasný, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok):
   • pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP je vo výške 46,38 % ŽM a zvyšuje sa z 88,05 € na 90,25 € (zvýšenie o 2,2 €).
   • pri opatrovaní najmenej dvoch fyzických osôb s ŤZP je o výške 116,21 % ŽM a zvyšuje sa z 116,22 € na 119,13 € (zvýšenie o 2,91 €).

Vznik a zánik nároku na peňažný príspevok:

neprehliadniteNárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, o jeho priznaní.

Príspevok sa prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, a to za celý kalendárny mesiac, aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. V zmysle § 43 ods. 5 Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sa opakovaný peňažný príspevok  vypláca mesačne pozadu.

Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví, ak sa zistí, že sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel, jeho vyplácanie sa pozastaví aj vtedy, ak príslušný orgán zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu alebo na jeho výplatu, tento príspevok sa odníme, jeho výplata sa zastaví, prípadne sa jeho výška zvýši alebo zníži.

Nárok na výplatu opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu alebo jeho časti vo všeobecnosti zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý patril.

Návštevnosť

Spolu:241675
Včera:29
Dnes:36