Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

I. Zvyšovanie daňového bonusu

Daňový bonus na vyživované dieťa je suma, ktorú si môže osoba, spĺňajúca stanovené podmienky, odpočítať z dane ročne za každé vyživované dieťa s ktorým žije v domácnosti. Problematika daňového bonusu je upravená v § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Daňový bonus sa poskytuje pri splnení stanovených podmienok (§ 33 a § 36 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) na vyživované dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom a príjmy daňovníka musia v zdaňovacom období dosiahnuť aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy. Za rok 2012 predstavuje šesťnásobok minimálnej mzdy sumu 1 963,20 eura (327,20 eura x 6).

Podľa § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa daňový bonus na vyživované dieťa (§ 33 zákona o dani z príjmov) zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.

  1. Výška daňového bonusu do 30. júna 2012 v sume 20,51 eura mesačne sa zvyšuje rovnakým koeficientom odvodeným od indexu rastu spotrebiteľských cien, ako sa zvyšuje aj životné minimum. Daňový bonus sa teda s účinnosťou od 1. júla 2012 zvyšuje o 0,52 eura na sumu 21,03 eura mesačne.
  2. Daňový bonus na jednotlivé mesiace roka 2012 a ročná suma daňového bonusu za rok 2012 bude nasledovná:
    1. polrok 2012 (január – jún 2012) 6 x 20,51 € = 123,06 €
    2. polrok 2012 (júl – december 2012) 6 x 21,03 € = 126,18 €
    Nárok na daňový bonus spolu za celý rok 2012 bude suma 249,24 €
  3. Pri uplatňovaní nároku na daňový bonus a pri priznávaní daňového bonusu na konci roka 2012 sa daňový bonus priznáva mesačne vo výške ustanovenej v príslušných mesiacoch (napr. ak sa daňový bonus uplatňuje za mesiac máj 2012 – prizná sa 20,51 € na jedno vyživované dieťa, ak sa uplatňuje za mesiac júl 2012 – prizná sa 21,03 € na jedno vyživované dieťa).
  4. Mesačná suma daňového bonusu vo výške 21,03 € zostáva v platnosti až do ďalšej úpravy sumy životného minima. Celková ročná suma daňového bonusu sa zo sumy 243,18 € platnej na rok 2011 zvyšuje na sumu 249,24 € na rok 2012.

II. Daňovo odpočítateľná položka

S výškou životného minima sa mení aj tzv. daňovo odpočítateľná položka, vplyvom ktorej sa môže znižovať daňový základ o 19,2 násobku životného minima, čo predstavuje čiastku 3 735,93 €.

III. Suma minimálnej penzie

Suma minimálnej penzie sa zvyšuje z doterajších 227,83 € na 233,50 €, z a podmienky ak sa jedná o sporiteľa v prvom pilieri. Toto z výšenie „hranice chudoby“ môže narobiť „vrásky“ budúcim žiadateľom o predčasný dôchodok a to z toho dôvodu, že pre nesplnenie tejto podmienky im Sociálna poisťovňa predčasnú penziu neprizná.

IV. Rodičovský príspevok

Suma rodičovského príspevku sa zvyšuje tým istým koeficientom, ktorým sa zvyšuje výška životného minima s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka. Od 1. januára 2013 sa zvýši rodičovský príspevok z pôvodných 194,70 € na sumu 199,60 €, čo predstavuje zvýšenie o 4,90 €.

V. Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Prídavok na dieťa sa zvýši zo sumy 22,54 € na sumu 23,10 € (o 0,56 eura) a príplatok k prídavku na dieťa zo sumy 10,57 € na sumu 10,83 € (o 0,26 eura).
Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa zákona o dani z príjmov.

VI. Výška náhradného výživného

Poskytovanie náhradného výživného pre dieťa upravuje zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Poskytuje sa vtedy, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť.
Suma, ktorú za neplatiaceho rodiča hradí štát - ide o 1,2–násobok sumy životného minima, prináleží nezaopatrenému dieťaťu. Po zvýšení ŽM tak môže dostať 106,584 € mesačne.
Zvýši sa aj minimálne výživné, ktoré môže súd priznať podľa § 62 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je to 30 percent životného minima pre nezaopatrené dieťa, teda 26,65 eura (30 % x 88,82 eura). Do 30. júna 2012 suma 26 eur sa zvyšuje o 0,65 eura.

VII. Príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia

S rastom životného minima stúpnu aj príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov svojho zdravotného postihnutia ťažko zdravotne postihnuté osoby. Ide predovšetkým o peňažný príspevok na osobnú asistenciu, peňažný príspevok na prepravu, peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov (diétne stravovanie, hygiena alebo opotrebovanie, prevádzka osobného motorového vozidla, pes so špeciálnym výcvikom), peňažný príspevok na opatrovanie. Viac a presné sumy nájdete v kategórii zdravotne ťažko postihnuté osoby – Kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného postenia.

zdroje: financie.gov.sk, pp.sk, peniaze.pravda.sk

 

Návštevnosť

Spolu:241668
Včera:29
Dnes:29