Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
autobus

Po zložitých rokovaniach vyjednávaní medzi Parlamentom a členskými štátmi, poslanci včera prijali nariadenie o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Nové práva budú mať aj zdravotne postihnutí cestujúci a osoby so zníženou pohyblivosťou.

 Po leteckej, železničnej a vodnej doprave sa aj na cestnú dopravu bude vzťahovať osobitný súbor práv cestujúcich, čím sa na úrovni EÚ skompletizuje právny rámec pre užívateľov všetkých druhov dopravy. V autobusovej a autokarovej doprave budú mať cestujúci a predovšetkým zdravotne postihnutí cestujúci a osoby so zníženou pohyblivosťou nové práva, ktoré ich budú chrániť na všetkých cestách Európskej únie.

Podpredseda komisie zodpovedný za dopravu Siim Kallas vyhlásil: „Vďaka tomuto novému nariadeniu sa práva cestujúcich rozširujú aj na autobusovú a autokarovú dopravu. Pre cestujúcich využívajúcich cestnú dopravu budú platiť rovnaké základné normy kvality služieb kdekoľvek v Únii. Prijatím nariadenia o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave bude teraz v EÚ zaistená ochrana cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy.

"Veľmi ma teší, že EÚ ako prvá na svete vytvorila integrovaný priestor pre práva cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy.“ Prijatie nariadenia o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave nasleduje krátko po prijatí nariadenia EÚ č. 1177/2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorá nadobudne platnosť v decembri 2012. Teraz, keď sa legislatíva EÚ o právach cestujúcich vzťahuje na všetky druhy dopravy, komisia pripraví oznámenie, v ktorom preskúma charakteristické znaky ochrany cestujúcich vo všetkých dopravných sektoroch, aby posilnila jej dôslednosť a účinnosť v rámci stále rastúcej intermodálnej dopravy.

Nové práva, ktoré platia na služby diaľkovej dopravy (t. j. vzdialenosť väčšia ako 250 km), zahŕňajú okrem iného:

 • ochranu cestujúcich v prípade úmrtia, zranenia straty alebo poškodenia batožiny spôsobeného cestnou nehodou (strop finančných úhrad, ktorý sa predvída vo vnútroštátnych právnych predpisoch, nesmie byť nižší, ako je minimálna výška náhrad stanovená v nariadení, a to 220 000 € na cestujúceho a 500 € na kus batožiny),
 • ochranu cestujúcich vzhľadom na zabezpečenie okamžitých praktických potrieb po nehode (vrátane poskytnutia hotelového ubytovania na maximálne dve noci v celkovej sume 80 € za noc),
 • osobnú bezplatnú pomoc v prípade osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou na staniciach ako aj počas jazdy, a v prípade potreby bezplatnú dopravu pre sprevádzajúcu osobu,
 • nárok na náhradu nákladov alebo presmerovanie z dôvodu prekročenia kapacity rezervácií, zrušenia alebo meškania predpokladaného odchodu spoja nad 120 minút,
 • primeranú pomoc (menšie občerstvenie, jedlo a občerstvenie) v prípade zrušenia a lebo meškania nad 90 minút, ak cesta trvá viac ako tri hodiny,
 • najmä povinnosť dopravcu poskytnúť uviaznutým cestujúcim v prípade potreby hotelové ubytovanie na dve noci (v maximálnej výške 80 € za noc) s výnimkou prípadov, kedy je zrušenie alebo meškanie spôsobené závažnými poveternostnými podmienkami alebo prírodnými katastrofami,
 • náhradu vo výške 50 % cestovného v prípade meškania predpokladaného odchodu spoja nad 120 minút, zrušenia cesty alebo ak prepravca neposkytne cestujúcemu presmerovanie alebo náhradu nákladov.

Na všetky služby (t. j. vzdialenosť viac alebo menej než 250 km) sa budú vzťahovať ešte tieto práva:

 • nediskriminácia cestujúcich, priama alebo nepriama, z dôvodu štátnej príslušnosti
 • nediskriminačné zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím a osobami so
  zníženou pohyblivosťou, ako aj finančná náhrada za stratu alebo poškodenie ich vybavenia alebo pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť v prípade nehody,
 • minimálne pravidlá informovania všetkých cestujúcich pred cestou a počas nej a pravidlá poskytovania všeobecných informácií o ich právach na staniciach a on line,
 • mechanizmus vybavovania sťažností, ktorý musia dopravcovia zaviesť a sprístupniť všetkým cestujúcim,
 • nezávislé vnútroštátne orgány v každom členskom štáte, ktoré budú mať právo presadzovať nariadenie a prípadne ukladať pokuty.

zdroj: europa.eu

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247289
Včera:27
Dnes:19