Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent .

Účelom osobnej asistencie je :

 • aktivizácia,
 • podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP,
 • podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí,
 • vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít.

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností , ktoré si nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

Osobný asistent:

 • môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony.
 • môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. Toto obmedzenie neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ŤZP zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
 • rodinný príslušník fyzickej osoby s ŤZP môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne, a to len na vybrané druhy činností zo zákonom ustanoveného zoznamu činností.
 • asistent vykonávajúci tlmočenie (v posunkovej reči, artikulačné alebo taktilné) musí príslušnému úradu preukázať znalosť komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím osobitným potvrdením, osvedčením alebo certifikátom, ktoré vydáva osoba akreditovaná na vzdelávanie tlmočníkov.

Osobnú asistenciu nemôže vykonávať fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent.

Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe zmluvy: o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ŤZP a osobným asistentom, uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ŤZP a agentúrou osobnej asistencie.

Zmluva o výkone osobnej asistencie obsahuje najmä:

 • druh vykonávaných činností podľa stanoveného zoznamu činností a rozsah vykonávaných činností,
 • miesto výkonu osobnej asistencie,
 • obdobie výkonu osobnej asistencie,
 • práva a povinnosti osobného asistenta,
 • odmenu a spôsob vyplácania odmeny,
 • dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Osobný asistent je dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu najviac po dobu 12 rokov, ak:

 • vykonáva osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu osobnej asistencie,
 • nie je dôchodkovo poistený z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatne zárobkovej činnosti) a
 • nebol mu priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšil dôchodkový vek.

Ak je osobný asistent dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu a sporí si na dôchodok, príspevky na starobné dôchodkové sporenie zaňho uhrádza štát. V prípade, že takáto osoba vykonáva zárobkovú činnosť ako zamestnanec alebo ako povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, platí poistné na sociálne poistenie rovnako ako iní zamestnanci, resp. SZČO, a štát za ňu neplatí ani poistné na dôchodkové poistenie ani príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Ak osobný asistent nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho príjem nepresahuje stanovenú hranicu, poistné na zdravotné poistenie zaňho platí štát. Z odmeny za osobnú asistenciu si osobný asistent platí daň z príjmu fyzických osôb.

Osobného asistenta si vyberá fyzická osoba s ŤZP sama. Jedna fyzická osoba s ŤZP môže mať viacerých osobných asistentov. Výška peňažného príspevku zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách.

Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 1,39% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Výška sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Ak príjem fyzickej osoby s ŤZP presahuje štvornásobok sumy životného minima, výška príspevku sa zníži alebo sa príspevok neposkytne.

Peňažný príspevok sa poskytne:

 • osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu,
 • osobe s ŤZP vo veku od 6 do 65 rokov; po dovŕšení 65. roku veku sa príspevok poskytne len osobe, ktorej bol poskytovaný aj predtým,
 • ak sa osobná asistencia vykonáva pri stanovených činnostiach,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok sa neposkytuje, ak:

 • osobnú asistenciu vykonáva rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP vo veku od 6 do 18 rokov,
 • osobnú asistenciu vykonáva súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP,
 • sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

Potrebné tlačivá:

(Zdroj: http://www.svetmobility.sk/prispevky-tzp)
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:241927
Včera:38
Dnes:9