Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri:

 • úkonoch sebaobsluhy,
 • starostlivosti o domácnosť,
 • realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a:

 • je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo
 • býva s fyzickou osobou s ŤZP.

Peňažný príspevok sa poskytuje:

 • len jednej oprávnenej osobe.
 • ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP.
 • ak si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Osoba môže vykonávať opatrovanie, ak:

 • je plnoletá,
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie
 • osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie je dôchodkovo poistená najviac po dobu 12 rokov, ak:

 • podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu opatrovania osoby s ŤZP a
 • nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a
 • jej nebol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,
 • sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
 • týždenná sociálna služba alebo
 • celoročná pobytová sociálna služba.

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Základná výška peňažného príspevku je mesačne:

 • 111, 32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 148, 42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP .

Ak osoba s ŤZP alebo viacero osôb s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, navštevujú školské zariadenie alebo sa im poskytuje denná pobytová sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:

 • 98, 33 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 139,15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 144,71 % sumy životného minima pre plnoletú osobu.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 49, 80 € mesačne, ak:

 • je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 1,4 násobok sumy životného minima,
 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3 násobok sumy životného minima.

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá:

 • starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok),
 • výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok,

tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

 • 46,38 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP ,
 • 61,22 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Nárok na peňažný príspevok zanikne,:

 • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
 • ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP,
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),
 • dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie.

Ak sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal pred smrťou fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.

Potrebné tlačivá:

(Zdroj: http://www.svetmobility.sk/prispevky-tzp)
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:241668
Včera:29
Dnes:29