Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Sociálne služby pre ZŤP

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Viera Mitaľová tel. 051/3100529
Mgr. Alena Molčanová, tel. 051/3100525

K vybaveniu potrebujete:

  • vyplniť žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • potvrdenie o príjme za aktuálny kalendárny rok
  • rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony)

Upozornenie:
Žiadosť je potrebné potvrdiť na ÚPSVaR, že sa žiadateľovi o sociálnu službu neposkytuje peňažný príspevok na opatrovanie.
Domácu opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

VZN mesta Prešov č. 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení VZN mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta

Príkaz primátor mesta Prešov č. 3/2015 – stanovenie výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života – domáca opatrovateľská služba.

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - Domáca opatrovateľská služba pdfword

 zdroj: presov.sk

stravovanie_donaska

Chceli by sme informovať širokú verejnosť o zmene týkajúcej sa donášky stravy do domácností. MsÚ Prešov v rámci verejného obstarávania v roku 2012 vypísal obstarávanie pod názvom: Zabezpečenie rozvozu Stravy a stravovanie občanov.

Čítať ďalej...

Podkategórie

Návštevnosť

Spolu:247894
Včera:16
Dnes:2