Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Zdravotne postihnutí občania

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent .

Čítať ďalej...

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Čítať ďalej...

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri:

 • úkonoch sebaobsluhy,
 • starostlivosti o domácnosť,
 • realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Čítať ďalej...

Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť:

 • peňažný príspevok na kúpu pomôcky ,
 • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky ,
 • peňažný príspevok na úpravu pomôcky .

Čítať ďalej...

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Čítať ďalej...

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP.

Čítať ďalej...

Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Zdvíhacie zariadenie tiež umožňuje alebo uľahčuje premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby.

Čítať ďalej...

Peňažný príspevok slúži na :

 • opravu pomôcky,
 • opravu úpravy pomôcky,
 • opravu úpravy osobného motorového vozidla,
 • opravu zdvíhacieho zariadenia.

Čítať ďalej...

Výhody plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Čítať ďalej...

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb, oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Viera Mitaľová tel. 051/3100529
Mgr. Alena Molčanová, tel. 051/3100525

K vybaveniu potrebujete:

 • vyplniť žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • potvrdenie o príjme za aktuálny kalendárny rok
 • rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony)

Upozornenie:
Žiadosť je potrebné potvrdiť na ÚPSVaR, že sa žiadateľovi o sociálnu službu neposkytuje peňažný príspevok na opatrovanie.
Domácu opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

VZN mesta Prešov č. 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení VZN mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta

Príkaz primátor mesta Prešov č. 3/2015 – stanovenie výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života – domáca opatrovateľská služba.

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - Domáca opatrovateľská služba pdfword

 zdroj: presov.sk

Návštevnosť

Spolu:247084
Včera:21
Dnes:11